anketa

Aktuality z Hamuliakova

Pozvánka na OZ 28.06.2017

v Hamuliakove, dňa 20.06.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 8/2017, ktoré sa uskutoční dňa 28.06. 2017, v stredu, o 17.30 hod.    v kultúrnom dome. P R O G R A M   rokovania: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov zápisnice Schválenie […]

MDD

Viac >>>