Žiadosť o stavebné povolenie stavby vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po ktorého ukončení vydal okresný úrad Senec rozhodnutie č. ŽP/EIA/367/13-Gu zo dňa 21.03.2013,  o tom že navrhovaná činnosť „Bytové domy Hamuliakovo II etapa“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie je prístupné na webe www.enviroportal.sk:

https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/167307

Žiadosť o stavebné povolenie – bytové domy Hamuliakovo