ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

pre osoby s uhradeným poplatkom  za komunálne odpady v obci Hamuliakovo – fyzické osoby nepodnikateľov

sa uskutoční v piatok 7.6.2019 od 16,00 do 18,00 na zberovom dvore Hamuliakovo za nasledovných podmienok:

  • odpady budú prevzaté len v uzatvorenom originálnom obale, z ktorého  sa neuvoľňuje odpad a ktorý je označený pôvodnou etiketou, t.j. predovšetkým budú uvedené zložky obsahu a piktogramy nebezpečnosti
  • odpad bude preberaný len:
  • od fyzických osôb, nepodnikateľov, ktoré majú uhradený poplatok za komunálny odpad na r. 2019 a identifikujú sa kartičkou pre zberový dvor  (odpad od podnikateľov sa nepreberá)
  • ak pochádza z bežnej prevádzky domácnosti (nepreberajú sa produkty stavebnej a špeciálnej chémie vznikajúce ako odpad zo stavebnej činnosti resp. špeciálnych činností)
  • v množstve max. do 5 kg na jedného poplatníka

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Marius Pedersen a Obce Hamuliakovo preberať len tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty a farby

 Odpadové rozpúšťadlá a riedidlá

 Ostatné odpady s obsahom škodlivín posúdi zodpovedný pracovník Marius Pedersen a prevezme ich len v prípade, že spoločnosť vie zabezpečiť ich likvidáciu

Týmto obec Hamuliakovo vytvorila podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok