Zber sa uskutoční  v piatok 3.7.2020 od 16,00 do 18,00 na zberovom dvore Hamuliakovo  pre osoby s uhradeným poplatkom  za komunálne odpady v obci Hamuliakovo – fyzické osoby nepodnikateľov

za nasledovných podmienok:

  1. odpady budú prevzaté len v uzatvorenom originálnom obale, z ktorého  sa neuvoľňuje odpad a ktorý je označený pôvodnou etiketou, t.j. predovšetkým budú uvedené zložky obsahu a piktogramy nebezpečnosti.
    Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Marius Pedersen a Obce Hamuliakovo preberať len tieto komunálne odpady:
  • Staré náterové hmoty a farby
  • Odpadové rozpúšťadlá a riedidlá

Pesticídy sa nepreberajú!
Ostatné odpady s obsahom škodlivín posúdi zodpovedný pracovník Marius Pedersen a prevezme ich len v prípade, že spoločnosť vie zabezpečiť ich likvidáciu.

2. Odpad bude preberaný len:

  • od fyzických osôb, nepodnikateľov, ktoré majú uhradený poplatok za komunálny odpad na r. 2020 a identifikujú sa kartičkou pre zberový dvor  (odpad od podnikateľov sa nepreberá)
  • ak pochádza z bežnej prevádzky domácnosti (nepreberajú sa produkty stavebnej a špeciálnej chémie vznikajúce ako odpad zo stavebnej činnosti resp. špeciálnych činností)
  • v množstve max. do 5 kg na jedného poplatníka

Týmto Obec Hamuliakovo vytvorila podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.