Podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 5/2013, ktoré sa uskutoční dňa

20. 06. 2013, vo štvrtok, o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove.
P R O G R A M   rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. 17.15 hod. Prezentácia výstavby nájomných bytových domov
6. 18.00 hod. Rezidencia aktívnych seniorov
7. 18.45 hod. PHSR obce Hamuliakovo – aktualizácia
8. Požiarny poriadok obce – schválenie
9. Došlá pošta
10. Diskusia
11. Záver

 

Jozef Schnobl
starosta obce