Podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 4/2013, ktoré sa uskutoční dňa 06. 06. 2013, vo štvrtok, o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove.
P R O G R A M   rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. 17:15 hod. – Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 8/2013 – Ing. arch. A. Sopírová
6. 18:00 hod. – Digitálny archivačný systém miest zosnulých pre cintorín
7. 18:30 hod. – Festival Wilkinson – pozvaný: Pendant s.r.o, p. Holada
8. 19:00 hod. – Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Erich Domček, p. Marián Róth
9. 19:30 hod. – Kúpne zmluvy – obecné pozemky v záhradkárskej osade – JUDr. Šaranská
10. Záverečný účet obce Hamuliakovo
11. Pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 483/2B
12. Zmluva o opakovanom nájme – p. Ernest Molnár, p. Peter Domonkos
13. Informácie o súdnych sporoch – JUDr. Šaranská
14. Informácie o kultúrnych podujatiach – dni obce, výstava ruží, hody (určenie miesta – kolotoče) – p. Zuzana Bognárová
15. Rôzne
– Mapový portál
16. Došlá pošta
17. Diskusia
18. Záver

 

Jozef Schnobl
starosta obce