POZVÁNKA

Podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 3/2013, ktoré sa uskutoční dňa 18. 04. 2013, vo štvrtok, o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove.

P R O G R A M   rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Odpoveď na  list zo dňa 28.2.2013 – JUDr. Miroslav Kučera, zástupca p. Miroslava Didáka, Odvolanie zo dňa 2.4.2013 – p. Margita Legényová
6. Odovzdanie nájomného bytu č. 483/2B k 30.6.2013 – Mgr. Mária Ridvanová
7. VZN obce Hamuliakovo č. 1/2013 o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve obce Hamuliakovo – schválenie
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Erich Domček
9. Výzva zo dňa 25.3.2013 – p. Zdeno Lehký
10. Návrh na platobný rozkaz – DEILY, s.r.o.
11. Rôzne
12. Došlá pošta
13. Diskusia
14. Záver

Jozef Schnobl
starosta obce