P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 2/2013, ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 28. 02. 2013, vo štvrtok, o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove.

P R O G R A M   rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Pridelenie nájomného bytu č. 485/1B
6. Návrh rozpočtu obce Hamuliakovo na roky 2013-2015
7. Opatrovateľská služba
8. Došlá pošta
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Jozef Schnobl
starosta obce