stredu 4.10.2017 o 16,45 hod na obecnom úrade  bude stretnutie komisie životného prostredia ohľadom :

1.)  Organizácia  a systém odpadového hospodárstva v obci na rok 2018

2.)  Stanovenie výšky poplatku za zber zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2018

3.)  Návrh na zmenu  VZN  …… /2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady

4.)  Dodržiavanie VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Hamuliakovo  so zreteľom na povinnosti právnických osôb ako pôvodcov odpadu – teda najmä reštauračných zariadení v obci

5.)  Čierne výruby stromov v obci