Verejný obstarávateľ Obec Hamuliakovo informuje, že v rámci pripravovaného verejného obstarávania na predmet zákazky „Úžitkové vozidlo s príslušenstvom pre odpadové hospodárstvo Obce Hamuliakovo“ uskutočnil prípravné trhové konzultácie s úmyslom požiadať o radu pri overení konkrétnych špecifikácií predmetu zákazky, aby špecifikáciu s ohľadom na  požiadavky obstarávateľa a danosti miesta používania  ako aj požadovaný termín realizácie projektu čo najviac zovšeobecnil a umožnil viacerým dodávateľom predložiť ponuku.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky bude vyhlásené vo Vestníku ÚVO.

Všetky informácie, poskytnuté účastníkom technických konzultácií budú poskytnuté aj uchádzačom v rámci verejného obstarávania tak, aby nebol narušený princíp transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi.

Zápisnica o trhových konzultáciách