Riaditeľka materskej školy v Hamuliakove vyhlasuje zápis detí na základe § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.

Oznam na stiahnutie