Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“), vydala starostka obce Hamuliakovo Smernicu č. 3/2019 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa, je na základe § 10 ods. 1  zákona hlavná kontrolórka obce Hamuliakovo Ing. Ľubica Jančoková.

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

  • osobne – ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Obecnom úrade v Hamuliakove, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo, v čase na základe telefonického dohovoru na čísle: 02/45988128
  • písomne na adresu:

Hlavná kontrolórka obce Hamuliakovo

Obec Hamuliakovo

Dunajská 127/18

90043 Hamuliakovo

 

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavnej kontrolórky“.

 

Elektronickou formou na emailovú adresu hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo: kontrolor.hamuliakovo@gmail.com. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.