Na základe upozornenia zo strany BVS a.s. vyzývame vlastníkov domov, ktoré majú vybudovaný nelegálny zvod zrážkovej vody do verejnej kanalizácie, aby tento urgentne odstránili a zaistili odvedenie zrážkovej vody do trativodov na pozemku.

Okrem povolených výnimiek je odvádzanie zrážkovej vody v Hamuliakove do verejnej kanalizácie ZAKÁZANÉ a toto konanie bude sankčne riešené.

V dôsledku tohto nelegálneho konania dochádza v prípade prívalových dažďov k zahlteniu verejnej kanalizácie a  vyvieraniu fekálií na verejných priestranstvách a v domoch našich spoluobčanov.