Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia – odstránenie havarijného stavu na streche viacúčelovej telocvične“

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14.086,89 Eur

Zverejnené dňa: 29.7.2019

Termín na preloženie ponúk: 8.8.2019 do 13,30 h

Zverejnené prílohy k Výzve:

– Úplné znenie Výzvy

– Výkaz výmer

– Zmluva o dielo

– Šablóna „Hamuliakovo telocvičňa rozpočet“ v štruktúre výkazu výmer s možnosťou doplnenie pre fakultatívne použitie za účelom vypracovania ponuky

– Vzor čestného vyhlásenia vo formáte doc

– Vzor ponuky vo formáte doc pre fakultatívne použitie za účelom vypracovania ponuky

Čestné Vyhlásenia telocvičňa

Ponuka vzor

Telocvičňa_výzva na predkladanie ponúk

Výkaz výmer telocvičňa oprava strechy

Zmluva o dielo_oprava strechy telocvičňa Hamuliakovo

Hamuliakovo telocvična rozpočet.