2023

VZN č. 1/2023 o určení školského obvodu ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Hamuliakovo

VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení

2022

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení

VZN č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie obce Hamuliakovo “Dunajská riviéra pod hrádzou”

VZN č. 4/2022 obce Hamuliakovo o určení miesta a času zápisu dieťaťa na primárne vzdelávanie 

VZN č. 5/2022  Zásady hospodárenia s majetkom  Obce Hamuliakovo

VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním

VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 8/2022 o poskytovaní príspevkov z rozpočtu obce

VZN č. 9/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním

2021

VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení

VZN č. 2/2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hamuliakovo

VZN č. 3/2021, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Hamuliakovo

Príloha č. 3 mapa k VZN č.3/2021

VZN č. 4/2021 o pomenovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Hamuliakovo

VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním

2020

VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPD Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 9_2019

VZN č. 4/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území obce Hamuliakovo + mapa

VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hamuliakovo

VZN č. 6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

2019

VZN č. 3 /2019 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev

VZN č. 4/2019 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Hamuliakovo

VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 2019

VZN č. 6/2019 o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve obce Hamuliakovo

2018

VZN č.1/2018 ÚP obce Hamuliakovo – zmeny doplnky č. 8/2015

Interná smernica poplatok za rozvoj v splátkach

2017

VZN č. 1/2017 Zásady hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo

VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hamuliakovo

2016

VZN č. 1/2016 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev – ul. Višňová

VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj/dodatok 1, 2

2015

VZN obce Hamuliakovo č.1/2015 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 3/2015 o čistote a poriadku na území obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č.4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 6/2015 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu v obci Hamuliakovo

2014

VZN obce Hamuliakovo č. 1/2014 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev

2013

VZN obce Hamuliakovo č. 2/2013 – Požiarny poriadok obce- schválený uznesením č. 37-OZ/2013 zo dňa 11.07.2013 

VZN obce Hamuliakovo č 3/2013 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev

2012

VZN obce Hamuliakovo č. 6/2012 – ÚP, Zmeny a doplnky č. 7/2012

Príloha č. 1 k VZN č. 6/2012