2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení

VZN č. 2/2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hamuliakovo

VZN č. 3/2021, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Hamuliakovo

Príloha č. 3 mapa k VZN č.3/2021

VZN č. 4/2021 o pomenovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Hamuliakovo

VZN č.5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZNč.6/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním

2020

VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení

VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPD Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 9_2019

VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním

VZN č. 4/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území obce Hamuliakovo + mapa

VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hamuliakovo

VZN 6_2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním

VZN č. 8/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení

VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním

VZN č. 3 /2019 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev

VZN č. 4/2019 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Hamuliakovo

VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 2019

VZN č. 6/2019 o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve obce Hamuliakovo

VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2018

VZN č.1/2018 ÚP obce Hamuliakovo – zmeny doplnky č. 8_2015

VZN obce Hamuliakovo č.2/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zriadeniach

VZN č.3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Interna-smernica_poplatok-za-rozvoj-v-splatkach

2017

VZN obce Hamuliakovo  č. 5/2015 o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve obce Hamuliakovo – dodatok č.1

VZN obce Hamuliakovo č.1/2017  zásady hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

VZN obce Hamuliakovo č.3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 4/2017 o určení školského obvodu ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pripomienky k VZN č.5/2017

VZN obce Hamuliakovo č.6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

2016

VZN obce Hamuliakovo č. 1/2016 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev – ul. Višňová

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hamuliakovo

VZN č.3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj/dodatok 1, 2

VZN č.4/2016 o určení školského obvodu ZŠ ktorej zriaďovateľom je obec

2015

VZN obce Hamuliakovo č.1/2015 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 2/2015 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 3/2015 o čistote a poriadku na území obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č.4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 5/2015 o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve Obce Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 6/2015 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu v obci Hamuliakovo

VZN obce Hamuliakovo č. 7/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadenich

VZN obce Hamuliakovo č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2014

VZN obce Hamuliakovo č. 1/2014 o pomenovaní ulíc, námestí a verejnych priestranstiev .pdf

VZN obce Hamuliakovo č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatkoch

2013

VZN obce Hamuliakovo č. 2/2013 – Požiarny poriadok obce- schvalený uznesením č. 37-OZ/2013 zo dňa 11.07.2013 

VZN obce Hamuliakovo č 3/2013 o pomenovaní ulíc, námestí a verejnych priestranstiev

2012

VZN obce Hamuliakovo č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dorbné stavebné odpady

VZN obce Hamuliakovo č. 4/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

VZN obce Hamuliakovo č. 5/2012, ktorým sa mení VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobným stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

VZN obce Hamuliakovo č. 6/2012 – ÚP, Zmeny a doplnky č. 7/2012

Príloha č. 1 k VZN č. 6/2012

2009

VZN obce Hamuliakovo č. 3/2009 o podmienkach nájmu obecných bytov