Podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola v obci Hamuliakovo za predchádzajúci kalendárny rok 2022 vo výške 65,48 %.

Špecifikácie jednotlivých druhov komunálnych odpadov v obci Hamuliakovo za rok 2022 a porovnanie s množstvami v roku 2021 je obsahom priloženého súboru.

Informácia o úrovni vytriedenia a zložkách komunálneho odpadu v Hamuliakove za rok 2022