Upozornenie

Vypúšťaním žúmp do prírodného prostredia sa porušuje nielen zákon, ale aj aktívne poškodzuje životné prostredie. Za likvidáciu odpadovej vody zo žumpy zodpovedá jej producent a preto je povinný nakladať ako určuje zákon č. 364/2004 z.z o vodách. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd. Najväčšie riziko v splaškových vodách zo žumpy tvoria biologické a mikrobiologické zložky. Vo vysoko priepustných štrkoch / oblasť Hamuliakova/ podzemná voda môže prejsť dráhu až niekoľko stoviek metrov za 24 hodín. Znečistenie teda môžu uložiť pre fyzické osoby do výšky až 3 319,– EUR a pri opakovanom porušení až do výšky 6 638,- EUR

Ďalšou a veľmi závažnou skutočnosťou je ohrozenie zdravia obyvateľstva s kontaktom pôdy, kde je obsah žumpy vypúšťaný. Preto tu hrozia choroby, ako je vírusová hepatitída / žltačka/, rôzne kožné a črevné choroby. Každý užívateľ je povinný pri prípadnej kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť doklad o spôsobe likvidácie splaškovej vody – doklad o vývoze fekálnym vozidlom.

Tento list je upozornenie na závažnosť Vášho konania a ak sa nepoučíte obrátime sa na príslušné orgány, ktoré určite spravia nápravu a zabezpečia občanom zdravé bývanie.

S pozdravom

Jozef Schnobl

starosta obce