TRIEDENÝ ODPAD

1) Biologicky rozložiteľný odpad – spoplatnený zber

Podľa platného zákona o odpadoch nesmie byť biologicky rozložiteľný odpad skládkovaný. nesmie byť ukladaný do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

Obec prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen pre rodinné domy zaisťuje zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), t.j. biologicky rozložiteľného kuchynského a záhradného odpadu formou 240 litrových nádob (farba hnedá) odvážaných od domov podľa nepravidelného intervalu (leto každých 14 dní, zima raz mesačne). V zime treba na dno nádoby umiestniť kartón, aby sa zamedzilo primrznutiu obsah k nádobe.
Zbernú nádobu bezplatne zapožičiava obec na základe prihlášky poplatníka. Odvoz je spoplatnený.
Do nádoby BRO:

 • patrí napríklad: odpad vznikajúci v kuchyni pri čistení ovocia a zeleniny, zelený odpad zo záhrad a parkov, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, škrupiny z vajec, …
 • nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, …

Domácnosti môžu na zber BRO využiť vlastný kompostér, likvidáciu kompostu zabezpečuje domácnosť na vlastnom pozemku. Kompostéry obec neposkytuje.

2) Papier – bezplatný zber

Obaly a kartóny je potrebné rozrezať na skladné kusy a/alebo zošliapnuť, aby sa eliminoval prázdny priestor v zberných nádobách.

Rodinné domy: nádoba 240 litrov (farba modrá), odvoz podľa harmonogramu od domu, nádobu bezplatne zapožičiava obec na základe prihlášky poplatníka
Bytové domy: kontajner 1100 litrov (farba modrá), nádoba je pristavená na stojisku bytového domu.

Záhradkárska osada a rekreačné domy bez prístupu: kontajnery na zbernom dvore.

Nadbytočné množstvo vytriedeného papiera, ktoré domácnosti nepomestia do nádob, je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore.

 • Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, …
 • Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové / plastové súčasti papier. výrobkov, tapety, viacnásobne recyklovaný (rolky WC papiera a obaly na vajíčka)

3) Plastové obaly – bezplatný zber

Obaly a fľaše je potrebné zošliapnuť, aby sa eliminoval prázdny priestor.

Rodinné domy: vrece (farba žltá alebo akékoľvek iné priesvitné vrece, nie čierne), odvoz podľa harmonogramu od domu.

Pre lepšiu skladovateľnosť vriec odporúčame zakúpiť stojan, prípadne kombináciu stojanov (napr. Hornbach, OBI..), napr.:
Bytové domy: kontajner 1100 litrov (farba žltá), nádoba je pristavená na stojisku bytového domu.

Záhradkárska osada a rekreačné domy bez prístupu: odovzdanie vreca na zbernom dvore.

 • Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, polyetylén, polypropylén/, fólie číre a farebné /polyetylén/, čisté – opláchnuté plastové obaly z potravín – “tégliky“, plastové obaly od údenín, syrov, ovocia, tvrdý polystyrén, igelitové tašky a vrecká, …
 • Nepatrí napríklad: polystyrénové obaly (boxy) na hotové jedlo, znečistené fľaše a obaly znečistené škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, …

4) Kovové obaly (plechovky) – bezplatný zber

Kontajnery 1100 litrov (farba červená), kontajnery sú rozmiestnené na stojiskách  v obci (mapka viď. webová stránka obce https://obechamuliakovo.sk/zberne-nadoby/) a na zbernom dvore.

 • Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, …
 • Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, väčšie/objemné kovové kusy , konštrukcie …

5) Sklo – bezplatný zber

Kontajnery 1100 litrov (farba zelená), kontajnery sú rozmiestnené na stojiskách  v obci (mapka viď. webová stránka obce – životné prostredie – odpadové hospodárstvo -zberné nádoby) a na zbernom dvore.

 • Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, …
 • Nepatrí napríklad: zrkadlá, znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, …

6) Tetrapaky – bezplatný zber

Kontajnery 1100 litrov (farba oranžová), kontajnery sú rozmiestnené na stojiskách  v obci (mapka viď. webová stránka obce https://obechamuliakovo.sk/zberne-nadoby/ ) a na zbernom dvore.

 • Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, …
 • Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ..

7) Šatstvo – obuv – textílie (bezplatný zber)

Kontajnery zmluvných partnerov sú rozmiestnené na stojiskách  v obci (mapka viď. webová stránka obce – https://obechamuliakovo.sk/zberne-nadoby/) a na zbernom dvore.

8) Polystyrén (výplňový materiál z expandovaného polystyrénu) bezplatný zber

Veľkoobjemové vrecia sú umiestnené na zbernom dvore.

9) Vyradené elektrospotrebiče a žiarivky – bezplatný zber

Bezplatný zber na zbernom dvore – preberajú sa len KOMPLETNÉ SPOTREBIČE, t.j. vrátane motorov, kompresorov, krytov apod., z ktorých nevytekajú žiadne médiá (oleje, chladivá apod.).

10) Batérie a akumulátory – bezplatný zber

Batérie a akumulátory z malých spotrebičov sa zbierajú do boxu, ktorý je pred dverami obecného úradu. Väčšie akumulátory (automobilové apod.) sa odoberajú na zbernom dvore.

11) Použité jedlé oleje – bezplatný zber

Bezplatný zber do špeciálnych zberných súdkov na zbernom dvore.

 

Príručka odpadového hospodárstva Príručka odpadového hospodárstva v Hamuliakove