List občanom ohľadom komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2018

List občanom – podrobné informácie k zberu odpadu a poplatkom za odvoz

Biologicky rozložiteľný odpad – kompostovanie

Dohoda o kompostovaní

Žiadosť o uzatvorenie dohody o domácom kompostovaní

———————————————————————————————————————————

Prečo triediť odpad?

Reportáž RTVS – Správy 19.2.2015 – (od 26 min 50 s)

Triedením odpadov:

– znížime množstvo množstvo odpadov ukladaných na skládky odpadov

– znížime znečistenie ovzdušia, vody a pôdy

– chránime žitvoné prostredie pre budúce generácie

Aký by mal byť náš cieľ?

1. znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktoré obec ukladá na skládku t.j. aby sa odvážalo čo najmenej odpadu

2. zvýšiť množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu – t.j. aby sme sa naučili triediť sklo, papier, plasty, kovy, tetrapak, použiteľné veci, pneumatiky, textil a obuv, biologický odpad, jedlé oleje, netriedený odpad

3. stabilizovať rastúce náklady na odpadové hospodárstvo -aby obec Hamuliakovo neplatila každoročne 50.000€ za odpad, ide to z našich daní

Predchádzanie vzniku a triedenie komunálneho odpadu – Kliknite sem

Koncepcia smerovania k nulovému odpadu – Kliknite sem

Ako minimalizovať odpad? – Kliknite sem

Postavte si kompostovisko – Kliknite sem

Video: 12 hodín odpadov – Kliknite sem