Agendu súpisných čísiel zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo: Rozália Ovečková

Tel: 02/45988128
Mobil: 0918/787833
e-mail: rozalia.oveckova@obechamuliakovo.sk

Na pridelenie súpisného čísla je potrebné odovzdať:

1. Žiadosť – napísanú žiadateľom (klasický list)

2. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie

3. Geometrický plán

4. List vlastníctva (LV)

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravy pri Obecnom zastupiteľstve v Hamuliakove

predsedníčka Ing. Anna Paráková