Agendu súpisných čísiel zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo: Andrea Olajcová

Tel: 02/45988128
e-mail: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk

Na pridelenie súpisného čísla je potrebné odovzdať:

1. Žiadosť – napísanú žiadateľom (klasický list)

2. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie

3. Geometrický plán

4. List vlastníctva (LV)

5. Zameranie adresného bodu

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravy pri Obecnom zastupiteľstve v Hamuliakove

predseda: Jozef Schnóbl