Stránkové hodiny obecného úradu pre verejnosť:

 • Pondelok   8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30
 • Streda        8:00 – 11:30 a 13:00 – 16:45
 • Piatok        8:00 – 11:30

 

Vydávanie nálepiek na komunálny odpad (časy platné len do 15.5.2020):

 • Pondelok   8:00 – 12:00
 • Streda      14:00 – 18:00
 • Piatok        8:00 – 12:00

Nálepky na zberné nádoby a kartičky na zberný dvor sa vydávajú z okna zozadu obecného úradu.

 

Z dôvodu trvajúceho výpadku zamestnancov a priestorového usporiadania budovy platia nasledovné organizačné opatrenia:

 • Obec poskytuje všetky úkony v bežnom rozsahu okrem obmedzení prijímania hotovosti a overovania (viď. nižšie).
  Dovoľujeme si požiadať o zváženie potreby osobnej návštevy pre záležitosti, ktoré je možné vybaviť telefonicky alebo emailom.
 • Budova obecného úradu je naďalej uzamknutá.
  Vybavovanie úkonov malého rozsahu je cez okno príslušného referátu.
  Žiadame občanov, aby použili rukavice, rúško a vlastné pero na podpisovanie.
  Pre rozsiahlejšiu agendu príslušný referent umožní vstup do budovy 1 osobe, ktorá musia mať rúško, resp. alternatívu prekrytia nosa a úst.
  Návštevu obecného úradu s potrebným vstupom do budovy je účelné si dopredu dohodnúť telefonicky.
 • Odporúčame občanom žiadosti naďalej zasielať elektronicky, emailom, prípadne poštou.
  Podania, ku ktorým je potrebné vydať rozhodnutie alebo iné potvrdenie, sa podávajú písomnou formou alebo cez elektronickú úradnú schránku na slovensko.sk (nie mailom).
 • Platenie poplatkov odporúčame naďalej bezhotovostne, prípadne podľa dohody na mieste. Hotovosť sa prijíma len od starších občanov Hamuliakova.
  Obec rovnako vyzýva obyvateľov, aby príslušné platby realizovali cez elektronické bankovníctvo.
  Všetky potrebné čísla bankových účtov obce sú uvedené na rozhodnutiach distribuovaných do domácností.
 • Overovanie podpisov a listín sa poskytuje len pre občanov Hamuliakova. Podpisy na zmluvách sa overujú len v prípade, že nie je potrebné vykonať viazanie a pečatenie hárkov zmluvy.

 

Za pochopenie ďakujeme.