Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V zmysle tohto zákona je “povinne zverejňovaná zmluva” písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba, a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Nariadenie vlády SR č. 118/2011 zo dňa 30.03.2011 ustanovuje hodnotu objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. V zmysle §3 tohto nariadenia “Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 EUR bez DPH. (Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2011).

Od 1.januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.