Príspevok na bývanie je finančná kompenzácia zvýšených nákladov na bývanie.
Je určený PRE OBČANOV S TRVALÝM POBYTOM (od 15 do 65 rokov) s výnimkou osôb uvedených nižšie📌.
Príspevok je viazaný na 1 nehnuteľnosť na bývanie (predmetná nehnuteľnosť resp. zdaňovaná nehnuteľnosť).
.
❓ AKO ČASTO JE NA PRÍSPEVOK NÁROK ❓
O príspevok je možné požiadať raz ročne, od 2.1. do 30.9.
.
❓ KTO MÔŽE/NEMÔŽE O PRÍSPEVOK POŽIADAŤ ❓
O príspevok MÔŽE požiadať FYZICKÁ osoba, ktorá za danú nehnuteľnosť podáva daňové priznanie a je jej vyrubená daň z nehnuteľnosti (daňovník je uvedený v adrese rozhodnutia o vyrubení dane) s výnimkou osôb uvedených nižšie📌.
Ak má daná nehnuteľnosť viacerých daňovníkov a títo podali daňové priznanie samostatne, t.j. nedohodli sa na spoločnom daňovníkovi, môže o príspevok požiadať každý z daňovníkov – príspevok sa vyplatí v %-nom rozsahu zdaňovanej výmery (príklad: dom má 2 vlastníkov a každý podal samostatne daňové priznanie, napríklad osoba A za 30 % výmery a osoba B za 70 % výmery – osoba A má nárok na 30 % príspevku a osoba B na 70 % príspevku).
📌 O príspevok NEMÔŽE požiadať občan s trvalým pobytom v Hamuliakove, ktorý je súčasne občanom v hmotnej núdzi, starší ako 65 rokov alebo občan s ŤZP (dôvody nižšie).
.
❓ V AKEJ VÝŠKE JE PRÍSPEVOK VYPLÁCANÝ ❓
Príspevok je vyplácaný v zmysle platného VZN v dvoch výškach, podľa toho, či :
 – je k trvalému pobytu v nehnuteľnosti prihlásená 1 posudzovaná osoba staršia ako 15 rokov.
– sú k trvalému pobytu v nehnuteľnosti prihlásené:
➡️ 2 posudzované osoby staršie ako 15 rokov alebo
➡️ 1 osamelo žijúca osoba – poberateľ predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku alebo
➡️ 1 posudzovaná osoba staršia ako 15 rokov – osamelý rodič, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, a súčasne najmenej jedno nezaopatrené dieťa mladšie ako 15 rokov.
🔸 Základná výmera je základ dane predmetnej nehnuteľnosti na bývanie podľa Rozhodnutia o vyrubení miestnej dane (zvyčajne plocha prízemia u rodinných domov alebo plocha bytu).
.
❓ AKO JE MOŽNÉ POŽIADAŤ ❓
Žiadateľ vyplní formulár žiadosti a spolu s eventuálne požadovanými prílohami ju doručí na obecný úrad.
Žiadosť je možné podať osobne, poštou alebo cez e-schránku (slovensko.sk) s elektronickým podpisom vo formáte pdf.
Žiadosť nie je možné zaslať emailom, nakoľko musí obsahovať originál podpisu.
Formulár žiadosti Vám bude doručený spolu s daňovým výmerom na aktuálny rok a tiež je dostupný na stiahnutie ako príloha k platnému VZN
.
❓ AKÉ SÚ PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU ❓
✅ v termíne do 31.12.2023 predchádzajúceho kalendárneho roka:
🔸 TRVALÝ POBYT posudzovanej aspoň 1 osoby staršej ako 15 rokov (pre plnú výšku príspevku 2 osôb nad 15 rokov) v Hamuliakove
🔸 uhradenie všetkých ZÁVÄZKOV voči obci Hamuliakovo (dane, poplatky za odpady, pokuty, poplatky za škôlku, ŠKD a školskú jedáleň a pod.).
✅ v termíne podania žiadosti o príspevok:
🔹 uhradenie DANÍ A POPLATKU ZA ODPADY vyrubených na aktuálny kalendárny rok
🔹 TRVALÝ POBYT aspoň 1 osoby staršej ako 15 rokov (pre plnú výšku príspevku 2 osôb nad 15 rokov) V PREDMETNEJ NEHNUTEĽNOSTI v Hamuliakove.
.
❓ AKO RÝCHLO BUDE PRÍSPEVOK VYPLATENÝ ❓
🔹 Príspevok bude vyplatený na základe podanej žiadosti prevodom na UVEDENÝ ÚČET do 10 dní od pripísania úhrady dane a poplatku za odpad za aktuálny kalendárny rok na účet obce.
🔹 V prípade požadovanej výplaty V HOTOVOSTI z pokladne Vám bude do 10 dní od pripísania úhrady dane a poplatku za odpad za aktuálny kalendárny rok na účet obce telefonicky oznámený termín, odkedy bude hotovosť pripravená na vyplatenie. Vyplatenie v hotovosti je možné až po oznámení a to počas stránkových dní obecného úradu.
.
❓ MUSÍ MAŤ ŽIADATEĽ TRVALÝ POBYT V HAMULIAKOVE ❓
Nemusí.
Podmienka je, aby v predmetnej nehnuteľnosti mala trvalý pobyt aspoň 1 osoba staršia ako 15 rokov (pre plnú výšku príspevku 2 osoby nad 15 rokov). Touto môže byť AKÝKOĽVEK člen domácnosti (teda samozrejme aj žiadateľ).
.
❓ SOM DÔCHODCA STARŠÍ AKO 65 ROKOV S TRVALÝM POBYTOM, V NEHNUTEĽNOSTI, KTOREJ SOM VLASTNÍKOM, PREČO NEMÁM NA PRÍSPEVOK NÁROK❓
Namiesto vyplácania príspevku bola od roku 2023 pre seniorov s trvalým pobytom v Hamuliakove starších ako 65 rokov ZVÝŠENÁ ÚĽAVA na dani z nehnuteľnosti na bývanie ( VZN 4/2023; § 8). Táto úľava sa odpočítava automaticky pri vyrubení dane a nie je potrebné o ňu žiadať. Zvýšená automatická úľava na dani namiesto žiadania o príspevok slúži na zamedzenie administratívnej záťaže seniorov. Ak osoba staršia ako 65 rokov (občan s trvalým pobytom v Hamuliakove) nie je vlastníkom (daňovníkom), príspevok na bývanie uplatňuje daňovník a tieto osoby do žiadosti uvedie ako posudzované osoby (viď nižšie).
.
❓ SOM DRŽITEĽ PREUKAZU ŤZP, MÁM MENEJ AKO 65 ROKOV A TRVALÝ POBYT V HAMULIAKOVEV NEHNUTEĽNOSTI,  KTOREJ SOM VLASTNÍKOM, PREČO NEMÁM NA PRÍSPEVOK NÁROK❓
Namiesto vyplácania príspevku bola od roku 2023 pre občanov s trvalým pobytom v Hamuliakove a s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov ZVÝŠENÁ ÚĽAVA na dani z nehnuteľnosti na bývanie (VZN4/2023; § 8). Táto úľava sa odpočítava automaticky pri vyrubení dane a nie je potrebné o ňu žiadať. Zvýšená automatická úľava na dani namiesto žiadania o príspevok slúži na zamedzenie administratívnej záťaže týchto osôb. Ak osoba s ŤZP (občan s trvalým pobytom v Hamuliakove) nie je vlastníkom (daňovníkom), príspevok na bývanie uplatňuje daňovník a tieto osoby s ŤZP do žiadosti uvedie ako posudzované osoby (viď nižšie).
.
❓ AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, ŽE VLASTNÍM VIACERÉ NEHNUTEĽNOSTI ❓
Žiadosť je možné podať osobitne na každú nehnuteľnosť, v ktorej má trvalý pobyt aspoň 1 osoba staršia ako 15 rokov.
Na nehnuteľnosť, v ktorej nemá nikto trvalý pobyt, nebude príspevok vyplatený.
.
❓ VLASTNÍM NEHNUTEĽNOSŤ, V KTOREJ BÝVAJÚ MOJI RODIČIA RESP. OSOBY S TRVALÝM POBYTOM V HAMULIAKOVE STARŠIE AKO 65 ROKOV. JA MÁM < 65 ROKOV. MÁM NÁROK NA PRÍSPEVOK ❓
Na príspevok máte nárok, ak v nehnuteľnosti majú trvalý pobyt osoby staršie ako 15 rokov, teda aj staršie ako 65 rokov a avšak súčasne tieto osoby nie sú daňovníkom (žiadateľom). Tieto osoby (napríklad rodičov) do žiadosti uvediete ako posudzované osoby.
.

❓VLASTNÍM NEHNUTEĽNOSŤ, V KTOREJ BÝVAJÚ OSOBY ŤZP S TRVALÝM POBYTOM V HAMULIAKOVE. JA NIE SOM ŤZP – MÁM NÁROK NA PRÍSPEVOK❓

Na príspevok máte nárok, ak v nehnuteľnosti majú trvalý pobyt osoby staršie ako 15 rokov, teda aj staršie ako 65 rokov a avšak súčasne tieto osoby nie sú daňovníkom (žiadateľom). Tieto osoby do žiadosti uvediete ako posudzované osoby.

❓V NEHNUTEĽNOSTI MÁ TRVALÝ POBYT VIAC AKO 2 OSOBY❓

 Maximálna výška príspevku sa dosahuje už pri dvoch osobách. Trvalý pobyt viac ako 2 osôb príspevku neovplyvní.

.
❓ K 31.12.2023 SOM MAL TRVALÝ POBYT V RODIČOVSKOM DOME V HAMULIAKOVE, VLASTNÍM VŠAK UŽ INÝ DOM V HAMULIAKOVE A TAM AKTUÁLNE BÝVAM. MÔŽEM SI NA SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ UPLATNIŤ NÁROK NA PRÍSPEVOK❓
Príspevok na nehnuteľnosť, ktorú vlastníte a aktuálne v nej bývate, je možné vyplatiť len vtedy, ak k dátumu podania žiadosti v nej máte aj trvalý pobyt (a k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ste mal trvalý pobyt hocikde v Hamuliakove). Pred podaním žiadosti je potrebné vykonať zmenu trvalého pobytu.
Bez zmeny trvalého pobytu je možné uplatniť nárok na príspevok len v prípade, že v nej má trvalý pobyt aspoň 1 iná osoba staršia ako 15 rokov (pre plnú výšku príspevku 2 iné osoby nad 15 rokov), t.j. napríklad Vaše dospelé deti, partner, rodičia atď._
.
❓ PREČO SA NEZOHĽADŇUJE TRVALÝ POBYT DETÍ DO 15 ROKOV ❓
Vyplácanie príspevku má okrem iného motivovať ľudí, ktorí v Hamuliakove bývajú a teda využívajú poskytované služby, na prihlásenie sa na trvalý pobyt a tým na zaistenie financií na zaplatenie týchto služieb.
Štát na 1 osobu s trvalým pobytom (aj dieťa) obci poskytuje cca. 180 €/ročne.
Náklady obce na zaistenie služieb pre 1 dieťa (MŠ, ŠKD, školská jedáleň … ) sú podstatne (rádovo) vyššie, ako je príjem obce za 1 osobu s trvalým pobytom, a preto musia byť dofinancované aj z príjmov za ostatných občanov s trvalým pobytom.
S ohľadom na oprávnené potreby a služby pre ostatných občanov obce je teda seriózne očakávať, že sa do obce prihlásia nielen deti, ale aj ich obidvaja rodičia.
.
❓ SOM ROZVEDENÁ, ŽIJEM LEN S DEŤMI, PRÍSPEVOK BY MI POMOHOL… ❓
V prípade osamelého rodiča, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, je pre plnú výšku príspevku – ako sociálny aspekt – možné zohľadniť nezaopatrené dieťa mladšie ako 15 rokov s trvalým pobytom v nehnuteľnosti. Podmienka je, že rodič a dieťa majú v nehnuteľnosti trvalý pobyt a rodič nežije s iným partnerom (druhom/družkou).
V prípade pochybností môže obecný úrad dodatočne požadovať zdokladovanie skutočnosti, že ide o osamelého rodiča, napr. rozhodnutie súdu.
.
❓ SOM VDOVA/VDOVEC NA PREDČASNOM DÔCHODKU, PRÍSPEVOK BY MI POMOHOL… ❓
V prípade osamelo žijúcej osoby – poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku, mladšieho ako 65 rokov, je možné – ako sociálny aspekt – vyplatiť plnú výšku príspevku po predložení kópie Rozhodnutia sociálnej poisťovne o priznaní predčasného / riadneho starobného dôchodku.
.
❓ SOM CUDZINEC S TRVALÝM POBYTOM V HAMULIAKOVE NAHLÁSENÝ NA CUDZINECKEJ POLÍCII. MÁM NA PRÍSPEVOK NÁROK ❓
Cudzinci s TRVALÝM POBYTOM v Hamuliakove (nie s prechodným pobytom a nie s dočasným útočiskom utečenca) sú za účelom uplatnenia nároku na príspevok považovaní za občanov s rovnakými právami a podmienkami ako občania Slovenskej republiky.
Jedinou naviac požiadavkou je predloženie Dokladu povolenia na trvalý pobyt cudzincov pre všetky posudzované osoby k nahliadnutiu alebo ako kópia, nakoľko obec nedisponuje evidenciou trvalých pobytov cudzincov.
.
⁉️ V prípade, že ste nenašli odpoveď na otázku, ktorá Vás zaujíma, zašlite dotaz na info@obechamuliakovo.sk (nie do komentárov) a odpoveď následne doplníme.
.