P O Z V Á N K A

Podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 1/2013, ktoré sa uskutoční dňa 13. 02. 2013, v stredu, o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove.

P R O G R A M   rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Obecné nájomné byty
6. Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 8
7. Rozpočet obce Hamuliakovo na roky 2013 – 2015
8. Opatrovateľská služba
9. Miestne dane a poplatky – riešenie neplatičov – p. M. Horváthová
10. Informácie o súdnych sporoch – JUDr. Iveta Šaranská
11. Došlá pošta
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Jozef Schnobl
starosta obce