P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 5/2016, ktoré sa uskutoční dňa

24.05. 2016, v utorok , o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov zápisnice
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Kontrola plnenia uznesení
5.Ing. Radianská /SÚ/ – územný plán zóny
6.ZŠ – MŠ krátka informácia
7.VZN – odpadové hospodárstvo
8.PHSR obce Hamuliakovo
9.Došlá pošta
10.Rôzne
11.Záver

v Hamuliakove, dňa 16.05.2016

Jozef Schnobl

starosta obce