v Hamuliakove, dňa 08.12.2016

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 10/2016, ktoré sa uskutoční dňa

 

14.12. 2016, v stredu, o 17.00 hod.

   v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Splnené – nesplnené uznesenia
 5. Rozpočet
 6. Pridelenie obecného bytu
 7. ZŠ,MŠ – informácia
 8. Prevádzkový poriadok – telocvičňa
 9. Pozemky p. Ernesta Molnára
 10. Rezidencia seniorov
 11. Vysporiadanie obecných pozemkov
 12. Zastávka a chodník na Dunajskú Rivieru
 13. Došlá pošta
 14. Rôzne
 15. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce