v Hamuliakove, dňa 19.10.2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 8/2018, ktoré sa uskutoční dňa

 

24.10.2018, v stredu, o 8.00 hod.

   v zasadačke obecného úradu.

 P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Právne služby
  5. Zmluva – audítor
  6. Zimná údržba – stroj
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

Jozef Schnobl

starosta obce