V sobotu 6.8.2022 na futbalovom ihrisku v Hamuliakove