v Hamuliakove, dňa 24.10.2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo, ktoré sa uskutoční dňa

 

  1. 10. 2018, štvrtok, o 18:30 hodine

       v zasadačke obecného úradu

 

P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Právne služby
  5. Zmluva audítor
  6. Zimná údržba – stroj
  7. Riešenie dopravnej situácie pri ZŠ a MŠ
  8. Rôzne
  9. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce