Informujeme VLASTNÍKOV ŽÚMP o výzve zverejnenej verejnou vyhláškou na ÚRADNEJ TABULI obce Hamuliakovo.

Vlastníci žúmp umiestnených v katastrálnom území Hamuliakovo sú POVINNÍ do 30.10.2020 preukázať riadne zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd

a to PREDLOŽENÍM originálov alebo zaslaním kópií dokladov o takomto odvoze za obdobie od 15.9.2018 do 15.9.2020.

Bližšie informácie o predkladaných dokladoch a spôsobe ich predloženia sú uvedené vo verejnej vyhláške

https://obechamuliakovo.sk/verejna-vyhlaska-vyzva-vlastnikom-zump-na-preukazanie-zneskodnovania-odpadovych-vod-zo-zumpy/

 

UPOZORŇUJEME vlastníkov žúp, že na základe výzvy doručenej Obci Hamuliakovo od Okresného úradu, odbor životného prostredia, Obec Hamuliakovo predloží svojmu nadriadenému úradu zoznam vlastníkov žúmp, ktorí si vyššie uvedenú povinnosť nesplnili.

Nepreukázanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy sa považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do 165 Euro.

Žiadosť o poskytnutie údajov – Porušenie ustanovení § 36 ods. 4 záko. č. 3642004 Z.z. o vodách

Zaslanie stanoviska -Porušenie ustanovení §36 ods. 4 zák. č. 364_2001 Z.z. o vodách