Zníženie alebo oslobodenie od poplatku sa uplatňuje v zmysle § 22   Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady https://obechamuliakovo.sk/wp-content/uploads/2018/05/VZN-8_2020-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komun%C3%A1lne-odpady-a-drobn%C3%A9-stavebn%C3%A9-odpady-1.pdf

 

1/ § 22  bod 4/

Do 31.1.2021 si môžete uplatniť zľavu z poplatku za komunálny odpad, ak
domácnosť má 240 litrovú nádobu (bez kombinácie s BRO) na zmiešaný komunálny odpad
A SÚČASNE v domácnosti žije  aspoň jedno dieťa do 3 rokov alebo 5 a viac osôb
A SÚČASNE poplatník preukáže, že biologicky rozložiteľný odpad vznikajúci v domácnosti KOMPOSTUJE  (má uzatvorenú zmluvu o domácom kompostovaní),
Zľava sa poskytuje na obdobie od narodenia do max. 3 rokov dieťaťa.

Poplatník predloží žiadosť a doklady preukazujúce splnenie podmienok nasledovne:

– predloženie zmluvy o domácom kompostovaní  + fotografia existujúceho kompostéra na užívanom pozemku

– rodný list dieťaťa, resp. zoznam trvalo žijúcich osôb v domácnosti poplatníka, pričom správnosť zoznamu bude overená z obecnej databázy prihlásených osôb.

 

2/ § 22  bod 5/

POSKYTOVANIE INÝCH ÚĽAV Z POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Obec MÔŽE v zmysle platného VZN na základe INDIVIDUÁLNEJ ŽIADOSTI POPLATNÍKA vyrubený poplatok znížiť.
Pri INDIVIDUÁLNOM posudzovaní žiadosti o zníženie poplatku Obec Hamuliakovo zohľadňuje najmä nasledujúce kritériá (ktoré sa uvádzajú v žiadosti):

  • osamelo žijúci občan Hamuliakova nad 65 rokov, poplatok za nádobu 120 l ZKO resp. 120 ZKO + 240 l BRO
  • osamelo žijúci občania Hamuliakova – manželský pár nad 65 rokov, poplatok za nádobu 120 l ZKO resp. 120 ZKO + 240 l BRO
  • osamelo žijúci občania Hamuliakova – manželský pár, kde jeden z partnerov je starší ako 65 rokov a druhý je starší ako 62 rokov, poplatok za nádobu 120 l ZKO resp. 120 ZKO + 240 l BRO
  • postihnutie u ŤZP / ZŤP občana Hamuliakova – k žiadosti je potrebné priložiť preukaz ŤZP/ZŤP a ZDÔVODNENIE, napr. že postihnutie občana / rodinného príslušníka má priamy súvis so zvýšenou produkciou odpadu alebo postihnutie občanovi poplatníkovi znemožňuje zárobkovú činnosť. Žiadosti bez odôvodnenia nebudú posudzované.  Iné zľavy (ako v minulosti) na základe pridelenia preukazu ZŤP sa NEPOSKYTUJÚ.

 

3/ Záhradkári § 22  bod 2b/ a 3/

 

Bližšie informácie o obsahu a spôsobe podávania žiadosti Vám poskytne referát odpadového hospodárstva, p. Olajcová, t.č. 02/45988128