Žiadame
a / poplatníkov – občanov s trvalým pobytom v obci Hamuliakovo, ktorí sú starší ako 65 rokov a žijú v domácnosti samostatne  alebo ako  manželský pár samostatne žijúci v spoločnej domácnosti,
b/ poplatníkov – občanov s trvalým pobytom v obci Hamuliakovo, ktorí sú držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
aby prišli na obecný úrad k referentke p. Olajcovej podať individuálnu žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2020 a v prípade ZŤP predložiť príslušný doklad.
O znížení poplatku sa rozhoduje výlučne na základe podanej žiadosti a nie automaticky.