Stavebný úrad Hamuliakovo a Referát trvalých pobytov budú v čase 26.-30.9.2022 zatvorené z dôvodu účasti referentiek na odbornom vzdelávaní štátnej správy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov.
Podateľňa je otvorená počas bežných stránkových hodín.