Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove rozhodlo z dôvodu lepšej orientácie obyvateľov obce a návštevníkov, požiarneho zboru, rýchlej zdravotnej služby, polície, firiem poskytujúcich rôzne služby obyvateľom našej obce atď. zaviesť pomenovanie všetkých ulíc v našej obci a priradiť orientačné čísla jednotlivým domom a iným stavbám. Súčasný stav, keď sa na orientáciu využívajú súpisné čísla jednotlivých domov, je neuspokojivý a ani samotní obyvatelia obce sa nevedia podľa týchto čísiel orientovať.

Podľa právnych predpisov platných v čase rozhodovania – zákona č. 221/1997 Zb. o územnom a správnom usporiadaní SR, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 347/1997, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, a zákona č. 221/1997 Zb. § 14 ukladá označiť stavbu súpisným aj orientačným číslom do jedného mesiaca po kolaudácii a § 11 stanovuje označovanie ulíc a verejných priestranstiev – nám vyplynula povinnosť dať tieto veci do poriadku. Návrhy názvov ulíc a mapa boli zverejnené na obvyklých miestach a k návrhom ste sa mohli vyjadrovať na Obecnom úrade do 3. 6. 2008.
Návrhy názvov ulíc v pôvodnej časti obce vychádzajú prevažne z názvov zaužívaných medzi obyvateľmi obce. V novej časti obce – Stredný hon vychádzajú navrhované názvy ulíc z pomenovania drevín rastúcich v katastri obce Hamuliakovo, charakteristických pre túto oblasť. Ak pribudnú ďalšie lokality s individuálnou bytovou výstavbou, každá z nich bude pomenovaná podľa iných charakteristík (napríklad podľa kvetín, geometrických tvarov, čísel a pod.), aby bolo jednoduché určiť už podľa názvu ulice, o ktorú lokalitu obce pôjde. Napríklad názov Topoľová ulica nám určí, že ide o lokalitu Stredný hon, pretože ide o ulicu pomenovanú podľa dreviny a dreviny sú charakteristikou pre Stredný hon.

Gramatickú správnosť návrhov slovenských názvov ulíc odsúhlasili v jazykovednej poradni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave.

Podľa zákona č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín, § 2 ods. (1) a § 4 ods. (1) môže obec na svojom území označovať ulice a iné miestne geografické značenia aj v jazyku menšiny, ak podľa posledného sčítania obyvateľov v obci tvorí národnostná menšina najmenej 20 percent obyvateľstva. Podľa údajov Štatistického úradu zo dňa 16. 7. 2008, t.j. k dátumu nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Hamuliakovo č. 1/2008 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev bol posledný údaj o podiele obyvateľov maďarskej národnosti v našej obci 45,39 %. Na základe toho Obecné zastupiteľstvo schválilo dvojjazyčné pomenovanie ulíc. Názvy preložila prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR pre odbor slovenský jazyk – maďarský jazyk.

V čase písania tejto informácie sú vo výrobe tabuľky s názvami ulíc a tabuľky s orientačnými číslami. Po osadení tabuliek s názvami ulíc a rozdaní tabuliek s orientačnými číslami (predpokladáme do konca roka 2008) príde na rad ďalšia fáza, a to výmena občianskych preukazov, ktorá sa uskutoční začiatkom roka 2009. Občania si budú môcť vymeniť občianske preukazy buď individuálne na Okresnom riaditeľstve PZ, odd. dokladov Pezinok, vysunuté pracovisko Senec, Holého 8, alebo bude tiež zorganizované hromadné vybavovanie, pričom obec zabezpečí dopravu autobusom. Výmena občianskych preukazov bude (podľa informácie polície) bezplatná, staré občianske preukazy sa budú vymieňať za nové občianske preukazy formátu Európskej únie.

Je najvyšší čas dať tieto veci v obci do právneho poriadku, preto vám vopred ďakujeme za vašu trpezlivosť a čas spojený s administratívnymi úkonmi.

Ing. Anna Paráková
komisia stavebná, dopravy a na ochranu ŽP

9.10.2011
Príloha Veľkosť
Microsoft Office document icon ulice_sk.doc 33.5 KB