Odvoz komunálneho odpadu – v pondelok každý NEpárny týždeň

Odvoz separovaného zberu –   rok 2018