Odvoz komunálneho odpadu – v pondelok každý NEpárny týždeň

Odvoz separovaného zberu –   rok 2018

Hamuliakovo – kalendár zberu odpadov na rok 2019

Obec Hamuliakovo – BIO