Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia.

Podľa § 30 ods. 8 môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia podľa odseku 5 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Obytná zóna Hamuliakovo 44o – rozsah hodnotenia