Jozef Schnobl, starosta obce, nezávislý kandidát

Tel.: 02/45988128
Mob.: 0905 319779

Andrea Olajcová
podateľňa, asistentka starostu, stavebná evidencia, informovanosť občanov, projekty a dotácie, overovanie podpisov a listín, prenesený výkon štátnej správy: povolenie na studne, výrub stromov, MZZO, kultúrna referentka

Tel: 02/45988128
Mobil: 0918/787 833
Fax: 02/45988113
e-mail: info@obechamuliakovo.sk

Marcela Horváthová
daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky, nájomné byty, pokladňa, rybársky lístok, sociálne veci,

Mobil: 0918/787 822
e-mail: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk

Mgr. Eva Koricina
samostatná odborná referentka – ekonómka

Tel: 02/45 988 128
e-mail: eva.koricina@obechamuliakovo.sk

Rozália Ovečková
samostatná odborná referentka – evidencia obyvateľstva, súpisné čísla, mzdová účtovníčka, civilná obrana

Tel: 02/45988128
e-mail: rozalia.oveckova@obechamuliakovo.sk

RNDr. Róbert Mikóci
samostatný odborný referent – stavebný úrad, ohlásenie drobných stavieb, územnoplánovacie informácie, vjazd na pozemok, rozkopávkové povolenia

Tel:02/45646071
e-mail: stavebnyurad@obechamuliakovo.sk