Agendu nájomných bytov zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo: Andrea Olajcová

Tel: 02/45988128
e-mail: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk

Komisia finančná, pre správu obecného majetku a bytovú

Predseda: Štefan Olajec

Od októbra 2015 nájomné byty sa udeľujú podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia  č. 5/2015 (viď nižšie) – podľa nového bodovacieho systému

VZN obce Hamuliakovo č. 5/2015 o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve Obce Hamuliakovo

Bodovací systém

Ako sa uchádzať o udelenie nájomného bytu?

Na obecnom úrade je potrebné podať:

1. Žiadosť   kliknite sem

2. Čestné prehlásenie kliknite sem

3. Potvrdenie o príjme

     pre zamestnancov kliknite sem

     pre živnostníkov    kliknite sem

4. Potvrdenie o trvalom pobyte vydá ohlasovňa Obce Hamuliakovo na základe ústnej žiadosti

5. Žiadosť o opakovaný nájom klikni sem 

POZOR: Povinnosťou žiadateľa o nájom bytu je každoročne aktualizovať svoju žiadosť, a to do 31. januára príslušného roka, v opačnom prípade sa vyradí z evidencie žiadateľov o nájom bytu ! ! !

Poradie uchádzačov bude zverejnené po aktualizácii žiadostí o pridelenie nájomného bytu.