Agendu nájomných bytov zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo: Marcela Horváthová

Tel: 02/45988128
Mobil: 0918/787822
e-mail: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytová

Predsedníčka: Ing. Juliana Krajčírová

Od októbra 2015 nájomné byty sa udeľujú podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia  č. 5/2015 (viď nižšie) – podľa nového bodovacieho systému

VZN obce Hamuliakovo č. 5/2015 o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve Obce Hamuliakovo

Bodovací systém

Ako sa uchádzať o udelenie nájomného bytu?

Na obecnom úrade je potrebné podať:

1. Žiadosť   kliknite sem

2. Čestné prehlásenie kliknite sem

3. Potvrdenie o príjme

     pre zamestnancov kliknite sem

     pre živnostníkov    kliknite sem

4. Potvrdenie o trvalom pobyte vydá ohlasovňa Obce Hamuliakovo na základe ústnej žiadosti

POZOR: Povinnosťou žiadateľa o nájom bytu je každoročne aktualizovať svoju žiadosť, a to do 31. januára príslušného roka, v opačnom prípade sa vyradí z evidencie žiadateľov o nájom bytu ! ! !

Poradie uchádzačov bude zverejnené po aktualizácii žiadostí o pridelenie nájomného bytu.