v Hamuliakove, dňa 16.02.2017

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo, ktoré sa uskutoční dňa

  1. 02. 2017, v piatok, o 7:30 hodine

       v zasadačke obecného úradu

P R O G R A M   rokovania:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Elektric and Electronic MOBility Solutions for smart regions
  5. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce