Hamuliakovo kostol 2019 1 cLSutton
 .
KOSTOL SV. KRÍŽA
– čo skrývajú maľby na stenách? – viď pri jednotlivých fotkách
 .
?? SZENT KERESZT-TEMPLOM
Mit rejtenek a templom falai? Lásd a képek mellett …
.
Text: Bogár Julianna
Foto: Lubie Sutton
Príspevok pripravil: Juliana Krajčírová
 .
KOstol 1

Svätyňa je šesťhranná, je najstaršou časťou kostola, pôvodne tu bola rotunda. Jej stropná nástenná maľba zobrazuje Krista Kráľa – Pantokratora tróniaceho v mandorle. Okolo neho je vesmír: slnko, mesiac, hviezdy, vzduch, voda. Okolo mandorly sa nachádzajú symboly štyroch evanjelistov: orol (Ján), býk (Lukáš), lev (Marek), anjel (Matúš).

??A szentély hatszög alakú, a templom legrégebbi része, eredetileg rotunda volt. Mennyezetfreskója Krisztus Királyt – a mandorlában trónoló Pantokrátort ábrázolja. Körülötte a világmindenség: Nap, Hold, csillagok, levegő, víz. A mandorlán kívül a négy evangélista jelképei láthatók: sas (János), bika (Lukács), oroszlán (Márk), angyal (Máté).

 .
KOstol 2
Na stene svätyne sú dva pásy nástenných malieb; dolný pás nie je identifikovaný (Biblia chudobných), horný pás predstavuje apoštolov obklopených rastlinnými motívmi a bránou.
??A szentély falán két freskósáv húzódik; az alsó nem azonosítható (Szegények bibliája), a felső az apostolokat ábrázolja, akiket gazdag növénymotívumok és kapu választ el egymástól.
 .
KOstol 3
V najnižšom pruhu vo svätyni ako aj v lodi kostola sú zobrazené konsekračné – posvätné kríže.
??A legalsó sávban a szentélyben és a hajóban is konszekrációs – szentelési keresztek láthatók.
 .
KOstol 4
Najcennejšia nástenná maľba – len jej časť – je na severnej stene a znázorňuje scénu prenasledovania z legendy Svätého Ladislava.
??A legértékesebb freskó – csak töredékesen – az északi falon látható, amely a Szent László – legenda üldözésjelenetét ábrázolja.
 .
KOstol 5
Na víťaznom oblúku, oddeľujúcom svätyňu a loď, sa nachádzajú fresky dvanástich prorokov.
??A szentélyt és hajót elválasztó diadalíven a tizenkét kisprófétát ábrázoló freskó van.
 .
KOstol 6
Na bočnej časti víťazného oblúka boli odkryté fresky Svätej Heleny, Svätej Kataríny a Spasiteľa na kríži.
??A diadalív oldalsó részén Szent Ilona, Szent Katalin és a keresztre feszített Megváltó fedezhető fel.
.
KOstol 7
Na bočnej časti víťazného oblúka boli odkryté fresky Svätej Heleny, Svätej Kataríny a Spasiteľa na kríži. – na fotke freska SV. KATARÍNY – prezradí to KOLESO: Cisár Maxentius sa rozhodol Katarínu zlomiť na kolese s vyčnievajúcimi hrotmi. Pri mučení sa však koleso zlomilo a preto rozhodol meč, ktorým bola sťatá. Koleso ako nástroj jej múk sa stalo Kataríniným hlavným atribútom, s ktorým býva najčastejšie zobrazovaná. Prostredníctvom neho sa svätá Katarína stala patrónkou všetkých povolaní, pri ktorých hrá koleso významnú úlohu (mlynári, kolári, lodníci a pod.). (zdroj wikipédia)
??Szent Katalin
 .
KOstol 8
Zaujímavosťou fresky Pieta na západnej strane chóru je, že je zároveň aj stromom života. (naľavo od organu – viď ďalšia fotka)
??A kórus nyugati falán lévő freskó – Piéta érdekessége, hogy a kereszt egyben életfa. (az orgonától balra)
 .
KOstol 9
Zaujímavosťou fresky Pieta na západnej strane chóru je, že je zároveň aj stromom života.
??A kórus nyugati falán lévő freskó – Piéta érdekessége, hogy a kereszt egyben életfa.
 .
KOstol 10
Na južnej strane lode sa nachádza jedinečná románska klenutá brána s pôvodným kovaním na dverách.
??A hajó déli oldalán román kori egyedi boltíves kapuzat látható, az ajtón eredeti vasalással.
 .
KOstol 11
Na južnej strane lode sa nachádza jedinečná románska klenutá brána s pôvodným kovaním na dverách.
??A hajó déli oldalán román kori egyedi boltíves kapuzat látható, az ajtón eredeti vasalással.
.
KOstol 12