Komisia finančná, pre správu obecného majetku a bytová

 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

 

Komisia kultúry

 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci

 

Komisia na ochranu životného prostredia

 

Komisia pre rozvoj školstva a vzdelávania

 

Komisia pre verejný poriadok

 

 

Rokovací poriadok komisií OcZ obce Hamuliakovo