Ďakujeme www.fylingdream.sk za fotografiu Hamuliakova z vtáčej perspektívy

.

Vážení spoluobčania,

uplynul ďalší rok, nielen v našich životoch, no aj môjho pôsobenia vo funkcii starostky obce Hamuliakovo. Ku koncu roka je zvykom bilancovať, pozrieť sa na to, čo sa nám podarilo, ale aj plánovať do ďalšieho roka.
Preto by som chcela aj ja Vám občanom predložiť stručný súhrn činnosti a výsledkov práce za rok 2020 a načrtnúť kroky v najpodstatnejších zámeroch, na ktorých budeme v roku 2021 pracovať.

Na začiatok by som chcela zdôrazniť, že uvedené výsledky sú plodmi práce celého kolektívu zamestnancov obecného úradu. Mnohé sa podarilo vďaka pomoci mnohých dobrovoľníkov, prizvaných odborníkov, poslancov a investorov, ktorí v Hamuliakove pôsobia. Za ich nezištnú pomoc patrí všetkým moja vďaka.

V roku 2020 život mnohých občanov a firiem zasiahla pandémia koronovírusu. Bohužiaľ ani samospráva nebola výnimkou. Na jednej strane do práce obecného úradu pribudli mnohé úlohy, ktoré sme doteraz nepoznali. Na strane druhej, výrazné krátenie príjmov obce a neplánované výdavky spojené s opatreniami viedli k nutnosti rozhodovania o prioritách realizácie aktivít a plánovaných zámerov obce.

.
Bolo potrebné prijať množstvo nepopulárnych opatrení, či už v oblasti personálneho obsadenia úradu, obmedzení doteraz bežných podujatí a podpory športových klubov alebo odsunutí niektorých investičných zámerov. Voľba toho, čo sa zrealizuje a čo sa vynechá, nebola jednoduchá ani príjemná. Našim cieľom bolo zabezpečiť štandardný chod obce a služby občanom. Zo zámerov bolo potrebné vybrať, pripravovať prípadne realizovať také, ktoré sú dlhodobo prínosného charakteru, slúžia pre čo najväčšie množstvo občanov, znamenajú budúcu úsporu financií alebo znamenajú zvýšenie bezpečnosti.

O stave kľúčových zámerov informujem pravidelne na začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva. Z videozáznamov tak viete získať podrobné informácie, ktoré v tomto letáku nie je z priestorových dôvodov možné detailnejšie popísať.

IMG_20200408_165434_1

ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI CHODCOV, CYKLISTOV a VODIČOV

Zrealizované:

 • Chodník cintorín – Dunajská Riviéra – bol aj vďaka obrovskej pomoci spoločnosti Quintella stavebne dokončený, pred kolaudáciou sa budú dokončovať ešte terénne úpravy a drobné dokončovacie práce
 • Osadenie prístrešku autobusovej zastávky Pri píle – smer do Šamorína – zrealizované vďaka finančnej pomoci spoločnosti TKB BUILDING, s.r.o.
 • Rekonštrukcia nástupiska a osadenie prístrešku autobusovej zastávky Pri píle – smer do Kalinkova
 • Preloženie a osvetlenie prechodu pre chodcov pri základnej škole
 • Nová nástupná plocha prechodu pre chodcov cez Dunajskú ulicu
 • Reorganizácia dopravy pri základnej škole
 • Štyri nové dopravné zrkadlá
 • Predĺženie chodníka na Hlavnej ulici z centra obce po ulicu Poľná
 • Zhotovenia napojenia prechodu pre chodcov cez Hlavnú ulicu na úrovni ulice Vrbová

IMG_20201217_100704_1

Rozpracované investičné zámery, ktoré budú realizované po získaní stavebných povolení a zaistení finančného krytia:

 • bezpečnostný prechod Malogútorská – Šamorínska – projekt je hotový, získali sme kladné stanoviská úradov, územné rozhodnutie je právoplatné, je vydané stavebné povolenie, čaká sa na uvoľnenie finančných zdrojov
 • bezpečnostný prechod k autobusovej zastávke Pri píle – projekt je hotový, získali sme kladné stanoviská úradov, čakáme na vydanie územného rozhodnutia
 • bezpečnostný prechod na úrovni Pastierska – je schválený územným rozhodnutím a bude realizovaný investorom v rámci povolenej výstavby na území spoločnosti APZ Real.
 • chodník Družstevná – Rybárska – projekt je hotový, čiastočne sme získali kladné stanoviská úradov, čakáme na stanoviská niektorých úradov, realizácia najskôr v roku 2022 z dôvodu komplikovaných vlastníckych vzťahov a konaní.
 • Chodník popri ulici Malogútorská – projekt je hotový, čiastočne sme získali  kladné stanoviská úradov, prebieha konanie zmeny druhu pozemku z ornej pôdy na ostatnú plochu, ktoré nebolo pri výstavbe ciest na Strednom hone uskutočnené.

IMG_20201209_120228_1

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy je pri rozpočte takmer 1,3 mil. euro istotne najväčší obecný zámer v celej histórii obce. Práce prebiehali počas celého roka, aj keď s menšími či väčšími problémami. Najväčšie problémy spôsobovali skryté vlastnosti pôvodnej budovy a z toho vyplývajúce potrebné úpravy projektu. V lete 2020 sa samospráva rozhodla, že oproti pôvodnému zámeru nadstavby poschodia a rekonštrukcie len traktu kuchyne do projektu zahrnie aj rekonštrukciu obidvoch traktov s triedami, spálňami a sociálnym zariadením, ktoré pôvodne mali zostať v nezmennom stave a mali tam byť vymenené len okná. Dôvodom bol nielen značne opotrebovaný stav týchto priestorov už pred rekonštrukciou a nedoriešené vzájomné technologické prepojenie starých a nových častí, ale aj snaha o to, aby všetky deti mali v materskej škole k dispozícii funkčný, zdravý a čistý priestor. Aj tieto dodatočne objednané práce viedli popri neustálych obmedzeniach v dôsledku opatrení Covid k predĺženiu termínu dokončenia na koniec apríla 2021. Na prelome roka sa škôlka nachádza v stave dokončovacích prác, pričom vianočné prerušenie prác sa využíva na vykúrenie stavby a odstránenie vlhkosti tak, aby bolo možné začať s citlivými úkonmi, ako je montáž drevených dverí, osadenie technológie kuchyne či lepenie linolea. Na nástup jari čaká aj vysadenie trávnika a drevín a montáž vonkajších ihrísk.

IMG_20201217_100932_1

ZBERNÝ DVOR A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Nový zberný dvor (s osvetlením, váhou, hospodárskou budovou a bez blata a prachu) je jednou z priorít, na ktorej kontinuálne pracujeme. Po kúpe pozemku v roku 2019 bohužiaľ takmer rok trvalo zisťovacie konanie posudzovania vplyvu na životné prostredie na okresnom úrade. V lete 2020 sme získali kladné stanovisko a bolo možné objednať realizačný projekt a začať vybavovať stanoviská pre stavebné povolenie, z ktorých väčšina je už k dispozícii.

Stále však čakáme na povolenie studne vodoprávnym konaním na okresnom úrade. Veríme, že stavebné povolenie získame najneskôr na jar 2021, aby obec mohla požiadať o financovanie z eurofondov. Pri hodnotení zámerov a rozdeľovaní európskych financií si samozrejme musíme držať palce.

V roku 2020 sme tiež zaviedli novú službu pre občanov – odvoz elektrospotrebičov od domácnosti. Túto službu si môžete objednať telefonicky alebo emailom na obecnom úrade. Okrem zvýšenia komfortu pre Hamuliakovčanov touto službou sledujeme ekologické zhodnotenie elektroodpadu a potlačenie tzv. „zberačov“ v našej obci.

Osvedčila sa tiež služba zberu vianočných stromčekov či zorganizovanie plánovaného zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok (farby, riedidlá).

IMG_20201109_124756_1

Nový multifunkčný pomocník

STAROSTLIVOSŤ O VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A OBECNÉ BUDOVY

Kosenie, hrabanie, zametanie, orezávanie, natieranie a drobné opravy sú každodennou činnosťou našich zamestnancov. Len čo na jednej strane obce skončia, už sa vracajú na začiatok.
Aj popri týchto každodenných činnostiach sa našiel priestor na zlepšovanie verejných priestranstiev či väčšie opravy obecných budov:

 • opravili sme rampy na malej hrádzi, aby nespôsobovali hluk pri prejazde bicyklov
 • z lesa pri Ostrovnej sme odstránili železničný kontajner, ktorý využívali závislé osoby a predstavoval ohrozenie verejnosti. Kontajner sa v súčasnosti používa ako sklad na zbernom dvore
 • zhotovili sme 2 výkonné trativody na miestach najviac postihnutých hromadením vody po prívalových dažďoch: na križovatke Kaštieľska-Dunajská a Šamorínska- Dunajská
 • opravili sme ihrisko na Kaštieľskej ulici, kam sa na svoje miesto vrátila dojčenská hojdačka a rotačná hruška
 • vykonali sa kompletné nátery drevených štítov obecných bytoviek na Strednom hone
 • opravili sme skorodované schodisko na poschodí obecného úradu a núdzový východ z telocvične
 • vymenili sme vykurovacie kotle v kultúrnom dome a v mnohých obecných bytoch

Veľkou pomocou pri každodennej starostlivosti sú samozrejme aj výkonné stroje. Tu sme v roku 2020 zaznamenali dva podstatné úspechy:

 • z príspevku, o ktorý obec požiadala na základe vynikajúcej miery triedenia odpadu dosiahnutej v roku 2019 na Environmentálnom fonde, sme zakúpili multifunkčné vozidlo Multicar s hydraulickou rukou a radlicou na sneh.
 • Environmentálny fond podporil aj náš projekt týkajúci sa techniky odpadového hospodárstva a z finančnej dotácie sme zakúpili traktor Zetor s vlečkou, nakladačom a ďalším príslušenstvom v hodnote 67.172 €.

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA LED TECHNOLÓGIOU PRE PÔVODNÚ ČASŤ OBCE

V roku 2020 sa ukončili prípravné kroky vedúce k realizácii tohto zámeru, ako ukončenie auditu, projektová príprava, posudzovanie a verejné obstarávanie dodávateľa Garantovanej energetickej služby. Ešte do jari by mala začať realizácia, kedy v pôvodnej časti obce budú vymenené kompletne všetky svetelné body, pridané nové svetelné body, obnovené rozvádzače a čiastočne kabeláž. Zákazka má hodnotu 171.792 € a bude splácaná 10 rokov z dosiahnutej úspory elektrickej energie. Po dokončení čaká obyvateľov a návštevníkov nášho “centra” moderné, nízkoenergetické a funkčné osvetlenie. A spolu s ním komfort pohybu a bezpečnosť pre chodcov, cyklistov aj vodičov.

PANDÉMIA COVID-19

Táto mimoriadna situácia preverila naše personálne aj organizačné schopnosti. Pozornosť bola orientovaná predovšetkým na našich seniorov, najmä osamelo žijúcich, pre ktorých obecný úrad v marci zaistil ušitie a doručenie rúšok, zorganizoval nákup životných potrieb, donášku stravy zo školskej kuchyne či doručenie balíčkov ovocia od sponzora.

Veľkú dávku improvizácie istotne znamenalo zorganizovanie celoplošného testovania, ktoré sme napriek prvotným obavám zvládli a to vďaka pomoci hamuliakovských lekárov a zdravotníkov, dobrovoľníkov, mnohých firiem a občanov.

Testovanie 20201101_88_1

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI OBČANOV A NOVÉ SLUŽBY PRE OBČANOV

Na zvýšení dostupnosti občanov k informáciám a novinkám z obce sme k webovej stránke a mobilnej aplikácii pridali ďalší informačný kanál – Facebook. Na oficiálnej FB stránke Obec Hamuliakovo nájdete okrem informácií a upozornení na dôležité termíny aj novinky z obce, príspevky o histórii, rozhovory s našimi občanmi, tematické články a mnohé ďalšie zaujímavé príspevky o dianí v obci.

Obec sa tiež zapojila do projektu „odkazprestarostu.sk“, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce ľahko a rýchlo nahlásiť podnety na zlepšenie verejného priestoru.

Vďaka pomoci IT špecialistu sme na zvýšenie informovanosti prevádzkovali live kamery na odberových miestach celoplošného testovania.

Nie len pre návštevníkov obce bola na malej hrádzi osadená turistická mapa Gabčíkovskej oblasti.

Výsledkom spolupráce s okolitými obcami a BSK sa podarilo zavedenie autobusového spoja k vlaku Hamuliakovo – Miloslavov.

V ordinácii všeobecného lekára sme čiastočne obnovili nábytok a dvere vybavili zvukovou izoláciou.

…….

Vyššie uvedený súhrn je len hrubý obrys toho, čomu sme sa popri každodennej prevádzke, napĺňaní požiadaviek kontrolných úradov a bežných problémoch venovali. Ak ste nenašli bod, na ktorom Vám osobne najviac záleží, neznamená to, že sme sa ním nezaoberali. Počet slov na tomto letáku je obmedzený. Rada Vás však budem v prípade dopytu informovať osobne alebo emailom.

 

Na záver mi dovoľte do nového roku zaželať všetkým veľa šťastia, zdravia, úspechov a energie.

 

Ludmila Goldbergerová

Starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlač tohto letáku je financovaná zo súkromných zdrojov objednávateľa
Objednávateľ: Ludmila Goldbergerová, Brestová 362/19, 90043 Hamuliakovo