ďakujeme www.flyingdream.sk za fotografiu Hamuliakova z vtáčej perspektívy

.

Vážení spoluobčania,

 uplynul rok od môjho nástupu do funkcie starostky obce Hamuliakovo.

Tak ako firmy zvyknú predkladať svojim akcionárom správy o svojej činnosti, chcela by som aj ja Vám občanom predložiť stručný súhrn činností a výsledkov práce za tento rok.

Na začiatok by som chcela zdôrazniť, že nejde o moje osobné výsledky. Sú to výsledky práce celého kolektívu zamestnancov obecného úradu, ako aj pomoci mnohých dobrovoľníkov a prizvaných odborníkov, za čo všetkým patrí moja vďaka.

Do funkcie starostky som nastúpila zo súkromného sektora. Skoro som však pochopila, že princípy a mechanizmy, ktoré platia v komerčnej sfére, nie je – bohužiaľ – možné očakávať v oblasti samosprávy a verejnej správy. Vysoká administratívna záťaž, nedodržiavané zákonné lehoty a opakované urgencie na rôznych úradoch a hľadanie „kompetentných“ pri získavaní akýchkoľvek stanovísk a rozhodnutí pre naše hamuliakovské zámery významne brzdia ich realizáciu.

O stave kľúčových zámerov informujem vždy pravidelne na začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva. Z videozáznamov tak viete získať podrobné informácie, ktoré v tomto letáku nie je z priestorových dôvodov možné detailnejšie popísať.

 Rekonštrukcia a nadstavba materskej školy

Ešte na jeseň 2018 zabezpečil môj predchodca dopracovanie projektovej dokumentácie a vydanie zmeny stavebného povolenia. Na začiatku roku 2019 sa zámer nachádzal v pozastavenom stave z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa. Celý zmluvný vzťah s firmou bolo potrebné ukončiť a čerpané financie vyúčtovať a následne nechať schváliť riadiacim orgánom čerpania eurofondov. Až po vydaní súhlasného rozhodnutia o ukončení sme mohli začať s verejným obstarávaním nového zhotoviteľa, pričom celý proces obstarávania a kontrol trval 7 mesiacov. Nový zhotoviteľ, spoločnosť Novosedlík s.r.o., začína s prácami v týchto dňoch. Ak všetko pôjde dobre, deti by mohli začať užívať nové priestory na začiatku roka 2021.

Prístupové chodníky do obce

 • Šamorínska – Dunajská Riviéra

V súčasnosti je spracovaný finálny projekt chodníka s verejným osvetlením a zámer sa nachádza v stave vydávania povolení. Chodník je trasovaný okolo cintorína, za cintorínom ostro doprava prechádza za kanál, kde pokračuje súbežne s kanálom až na úroveň budovaných bytoviek a končí na chodníku medzi nimi. Pri spracovaní projektu bolo potrebné zosúladiť skutočnú polohu cintorína so zápisom na katastrálnom úrade, rokovania s vlastníkmi pozemkov pod budúcim chodníkom ako aj viacnásobné prispôsobovanie zámeru na základe ich požiadaviek. Predpokladané začatie stavby po vydaní povolení je jar 2020.

 • Družstevná – Pastierska

V súčasnosti prebiehajú geodetické práce pre vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie. So zámerom sme oslovili vlastníkov dotknutých pozemkov. Niektorí súhlasia, no nájdu sa aj takí, ktorí zámer zamietli. Z tohto dôvodu musíme po vypracovaní projektu a presnom zameraní trasy pokračovať časovo aj finančne náročným procesom vyvlastňovania vo verejnom záujme, čo realizáciu značne oddiali a preto si termín nedovolím odhadnúť. S istotou však nie skôr ako v roku 2021.

Súčasne riešime aj zastávky v lokalite Pastierska/Korytárska. Spoločnosť Slovak Lines vydala súhlas na zastavovanie na tejto zastávke. Problematické je však vlastné umiestnenie zastávky, kde komplikáciu predstavujú už existujúce ploty, stavby a blízke výjazdy. Postupne oslovujeme vlastníkov dotknutých pozemkov, pre jednu alternatívu na jednej strane už máme predbežný súhlas.

Verejné osvetlenie

Bol vykonaný audit verejného osvetlenia, ktorý je východiskom pre jeho obnovu. Je pripravovaný zámer výmeny a doplnenia existujúceho osvetlenia na technológiu LED v starej časti obce a na Strednom hone, v závislosti od finančných možností alternatívne aj na Družstevnej/Pri píle. Momentálne prebieha vypracovanie modelu EPC, t.j. rekonštrukcia bude financovaná z dosiahnutých úspor za elektrickú energiu, pričom nadväzovať bude verejné obstarávanie v oblasti podlimitnej zákazky cez vestník. Realizácia po etapách, najskôr v 2021.

Zberový dvor a odpadové hospodárstvo

 • Rok 2019 sme začali dôkladným uprataním zberového dvora a zavedením prísnejších pravidiel. Zo zberového dvora sa vyviezol rastlinný odpad, ktorý sa tu nazbieral od doby otvorenia, spolu takmer 1700 ton. Pridali sme tu kontajnery na plasty a papier, rozšírili počet nádob na separované zložky a vyhradili priestor na bezplatný zber použitých elektrospotrebičov. Prvýkrát sa realizoval zber odpadových farieb a riedidiel od občanov. Uzatvorila sa zmluva s firmou odoberajúcou použité jedlé oleje, za ktoré obci platia. Rozšírili sme otváracie hodiny aj na nedeľu. Zberový dvor sme vybavili novou bunkou pre správcu a objekt pripojili na dodávku elektriky. Na zberovom dvore sa zaviedla povinnosť identifikácie tak, aby ho mohli využívať len osoby, ktoré majú uhradený poplatok. Tým sa podstatne znížilo množstvo stavebného odpadu a netriedeného odpadu.
 • V lete 2019 pozemok zberového dvora obec odkúpila za účelom vybudovania moderného zariadenia na úrovni okolitých obci. Našim zámerom je túto modernizáciu financovať z eurofondov. Preto sme absolvovali konanie posudzovania vplyvov na životné prostredie a rokovali s vlastníkmi príjazdovej komunikácie. V súčasnosti sa nachádzame vo fáze prípravy projektovej dokumentácie.
 • Na jeseň sme odstránil veľkú časť dlhoročnej čiernej skládky na rohu Topoľová / hlavná cesta (zvyšok bude odstránený po preverení drôtov elektrikárom)
 • Na stojiskách v obci sme umiestnili ďalšie nádoby na separované odpady, rovnako ako na hrádzu pri Dunaji. V oblasti malej hrádze pri Dunajskej Riviére a pri Družstevnej / Rybárskej sme osadili nové nádoby na psie exkrementy.
 • V rámci výzvy Envirofondu sme podali dve žiadosti na zakúpenie techniky – traktora, vlečky a nakladača (vyhodnotenie žiadostí bude v marci 2020).

Verejné priestranstvá, komunikácie a obecné budovy

 • na záver jari sme opravili najzávažnejšie výtlky na obecných komunikáciách
 • opravil sa dlhodobo nefunkčný bezpečnostný prechod pre chodcov pri Lipovej ulici
 • odstránil sa havarijný stav na streche viacúčelovej telocvične výmenou strešnej krytiny a príslušenstva (čiastočne financované z dotácie Úradu vlády SR)
 • nainštalovali sa dve nové bezpečnostné dopravné zrkadlá
 • vypracovali sme a podali žiadosť o dotáciu na radary a bezpečnostné prechody v obci
 • z parku sv. Donáta boli demontované nefunkčné zdemolované stĺpy verejného osvetlenia, pričom bolo obnovené osvetlenie hlavnej trasy chodníka
 • opravili sa sklá na obidvoch autobusových zastávkach Stredný hon a zastávka v smere do BA bola dodatočne osvetlená
 • na autobusové zastávky pri pošte boli osadené smetné nádoby
 • bol obnovený náter dreveného priečelia obecného úradu
 • na jar sa uskutočnila technicky náročná výmena všetkých žiaroviek v kultúrnom dome, pretože z nich takmer 70 % už nesvietilo
 • na detskom ihrisku na Kaštieľskej prebehla hĺbková revízia, vyradené prvky vzhľadom na cenu budeme obnovovať postupne
 • realizovala sa nová výsadba pred obecným úradom, pri kostole a na námestí, pri kostole sa osadili stojany na bicykle a viacjazyčná informačná tabuľa (financované z projektu územných dotácií BSK)
 • v parku za kostolom bol vykonané odborné orezanie stromov a ich zaistenie proti pádu
 • pri nájomných bytoch na Lipovej boli osadené uzamykateľné mreže na stojiská kontajnerov
 • vyriešil sa dlhoročný problém s odtokom dažďovej vody na začiatku Vrbovej, kedysi najväčšia hamuliakovská mláka je teraz bezproblémovým miestom
 • nové odvedenie dažďovej vody bolo osadené na rohu Dunajská/Dlhá

Základná škola a školská jedáleň

 • počas letných prázdnin bolo potrebné školské zariadenia nielen pripraviť na prevádzku (maľovky, opravy), ale aj znova riešiť problém s kapacitou v dôsledku meškajúcej rekonštrukcie škôlky. Tá sa napokon získala odstránením priečok a spojením miestností v kultúrnom dome.
 • systém „obedov zadarmo“ pre žiakov nás donútil k zavedeniu systému kontroly dochádzky čipmi, ako aj k nákupu nového technického vybavenia do kuchyne
 • veľkú administratívnu záťaž a množstvo času si vyžiadala príprava na prechod základnej školy na právnu subjektivitu

Hospodárenie

 • podarilo sa zvýšiť výber splatných daní a poplatkov v aktuálnom roku

(rok 2019 (k 30.11.): dane 92 %; odpad 99,1 %,

rok 2018: dane 87 %; odpad 94 %

rok 2017: dane 90 %; odpad 92 %)

 • z pohľadávok rokov 2015-2018 sa do 30.11.2019 podarilo zaistiť úhrady 89.808 Euro (zo 100.011 Euro)
 • výmery sú doručované zákonným spôsobom proti podpisu, v rámci Hamuliakova sme z dôvodu úspory poštových nákladov využili na prvý pokus doručenia 2 brigádnikov
 • bola vypracovaná smernica o daňovej exekúcii a smernica o verejnom obstarávaní, ako aj množstvo iných smerníc regulujúcich správu majetku a financií
 • vykonal sa audit poistných zmlúv: neaktuálne sa vypovedali, prehodnotila sa hodnota poisteného majetku, optimalizovalo sa poistné krytie a zaistilo sa poistenie nepoisteného majetku, čím obec ušetrila
 • na základe auditu zmlúv na dodávané služby boli viaceré vypovedané a nahradené novými, ktoré sú lacnejšie alebo za rovnakú cenu poskytujú väčší rozsah plnenia
 • prebieha finalizácia odpredaja častí pozemkov v spoluvlastníctve obce v záhradkárskej osade, tieto pozemky sú nevyužiteľným majetkom, za ktorý nikto neplatí dane ani nájom. Výnos bude využitý v kapitálových výdavkoch v nasledujúcom roku.

 Chod obecného úradu a informovanosť

 • Pri svojom nástupe som prevzala tím zamestnancov. Počas tohto roku došlo k zmene na štyroch kľúčových pozíciách (asistentka, vedúca školskej jedálne, vedúci údržby obce a referent stavebného úradu) a prijatím nových zamestnancov bola rozšírená údržba obce.
 • dostali sme sa na zákonom požadovaný stav vo využívaní elektronickej komunikácie cez elektronickú schránku (slovensko.sk) – s firmami a občanmi s aktivovanou schránkou vieme komunikovať lacno a požadovaným spôsobom
 • rozšírili sme plochu vývesných plôch úradnej a informačnej tabule
 • zakúpili sme mobilné ozvučenie pre podujatia vonku, čím sa šetria financie na prenájom techniky
 • zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev sa vyhotovuje videozáznam, ktorý je prístupný na internetovej stránke obce
 • podstatné informácie zverejňujem aj na FB profile Starostka obce Hamuliakovo
 • obnovili sa družobné vzťahy partnerstva Hamuliakovo-Rajka-Deutsch Jahrndorf

 

Vyššie uvedený súhrn je len hrubý obrys toho, čomu sme sa popri každodennej prevádzke, príprave tradičných akcií pre občanov, napĺňaní požiadaviek kontrolných úradov a bežných problémoch venovali. Ak ste nenašli bod, na ktorom Vám osobne najviac záleží, neznamená to, že sme sa ním nezaoberali. Počet slov na tomto letáku je obmedzený. Rada Vás však budem v prípade dopytu informovať osobne alebo emailom.

 

Na záver mi dovoľte zaželať všetkým požehnané Vianoce a prežitie radostných chvíľ v kruhu rodiny a priateľov.
Do nového roku prajem veľa šťastia, zdravia, úspechov a energie.
Čaká nás veľa práce.

Ludmila Goldbergerová,
starostka