Informácia o novom postupe pri nakladaní s odpadovými pneumatikami od 1.1.2016 Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. nadobúda účinnosť od 1.1.2016.

Od tohto dátumu sa uplatňuje nový postup voči odpadovým pneumatikám, podľa ktorého:

  • odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť komunálneho odpadu,
  • nemožno ich odoberať na zberných dvoroch, pretože zberný dvor môže odoberať len komunálne odpady,
  • povinnosť odoberať odpadové pneumatiky od konečného spotrebiteľa majú všetci distribútori pneumatík, ktorí musia odpadové pneumatiky odoberať bezodplatne,
  • financovanie spätného zberu odpadových pneumatík distribútormi znášajú výrobcovia pneumatík v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Distribútorom je každý podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja (servis).

Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov,  ktorí predávajú pneumatiky konečnému spotrebiteľovi, vrátane autoservisov, kde bežne vymieňajú pneumatiky a takisto aj pneuservisov – a to aj tých, kde pneumatiky vymieňajú aj bez ich predaja.

Podľa § 71 ods. 1 zákona o odpadoch je distribútor pneumatík od 1.1.2016 povinný

zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu, informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu, zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom

okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové možnosti, odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík.

Podľa § 72 konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.