Výzva na predloženie ponuky: “Rekonštrukcia asfaltovej plochy športového areálu Hamuliakovo”

Športový areál sa nachádza na ulici Malogútorská v Hamuliakove. V zámere sú zahrnuté úkony: demontáž existujúceho podkladu (asfalt, štrk), odvoz a likvidácia odpadu, kladenie asfalt. koberca cca 215m2. Okrajové obrubníky zadávateľ pred realizáciou osadí vo vlastnej réžii.

Príloha – Rozpočet s výkazom výmer

Termín realizácie požadujeme október /november 2021.

Termín na predloženie cenovej ponuky je štvrtok, 30.9.2021 do 12,00 emailom na starosta@obechamuliakovo.sk

Rozpocet_projekt-Ihrisko_prieskum trhu

Vyvesené dňa 24.09.2021

 

Výzva na predloženie ponuky: “Výmena okien v štyroch nájomných bytoch na ulici Vrbová 395/13”

Výzva na predloženie ponuky Výmena okien v štyroch nájomných bytoch na ulici Vrbová 395_13

Vyvesené dňa 26.07.2021

 

Výzva na predloženie ponuky “Obnova krytu Malogútorskej ulice v Hamuliakove”

Výzva na predloženie ponuky “Obnova krytu Malogútorskej ulice v Hamuliakove”

Vyvesené dňa 01.07.2021

Výzva na predloženie ponuky: „Vybavenie do materskej školy“

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

Vyvesené dňa 21.06.2021

 

Výzva na predloženie ponuky: „Vybavenie do materskej školy“

Výzva na predloženie ponúk vybavenie MŠ

Vyvesené dňa 04.06.2021

Výzva na predloženie ponuky – Dodávka plynu do odberných miest obce Hamuliakovo

Výzva na predloženie ponuky – Dodávka plynu do odberných miest obce Hamuliakovo

Vyvesené dňa 04.03.2021

Výzva na predloženie ponuky – poskytovanie služby MOM

vyzva-na-predkladanie-ponuk_MOM

Vyvesené dňa 02.02.2021

Výzva na predloženie ponuky Obnova časti verejného osvetlenia obce Hamuliakovo

Výzva na predloženie cenovej ponuky “Obnova časti verejného osvetlenia obce Hamuliakovo”

 

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou : Triedenie komunálneho odpadu

Znenie výzvy   vyzva-na-predkladanie-ponuk_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Kúpna zmluva Kúpna zmluva_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vzor ponuka   ponuka vzor_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vzor Príloha č. 1 Príloha 1 – Cenová ponuka – položkovitý rozpočet_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vzor Čestné vyhlásenie Čestné Vyhlásenia_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vyvesené: 27.04.2020

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku  tzv. malého rozsahu: Audit  verejného osvetlenia obce Hamuliakovo v  rozsahu  sústavy verejného osvetlenia  spravovanej  obcou Hamuliakovo pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou: Servis plynových kotlov a dodanie náhradných dielov pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou: Dodanie nových plynových kotlov, montáž a spustenie kotla pdf