Ing. Ľubica Jančoková

Tel: 0905 267 441

email: kontrolor.hamuliakovo@gmail.com

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2014

Návrh – plán  kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky k  Záverečnému účtu Obce Hamuliakovo za rok 2015

Návrh – plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Návrh – plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Rozpočtový harmonogram obce Hamuliakovo na rok 2016

Rozpočtový harmonogram obce na rok 2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo k návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2017-2019 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra  k zadĺženosti obce Hamuliakovo k 31.03.2018

Stanovisko HK obce Hamuliakovo k návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2019-2021 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2019

Správa HK obce Hamuliakovo z NFK č. 1/2019

Správa HK obce Hamuliakovo z NFK č. 2/2019

Stanovisko HK obce Hamuliakovo k návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2020-2022 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2020

Stanovisko HK k zadĺženosti obce Hamuliakovo k úveru Prima banka a návratnej finančnej výpomoci 09_2020

Stanovisko k rozpočtovému opatreniu 1_2020 Hamuliakovo

Stanovisko HK k rozpočtu obce 2021-2023

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2020

NFK 2 2021 kontrola prvotných dokladov ZŠ 2020

Plán kontrolnej činnosti 2 .polrok 2021

Stanovisko HK k zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021, 2/2021, 3/2021 a 4/2021

NFK 3/2021 kontrola administratívy OZ a povinného zverejňovania

 Stanovisko HK k rozpočtu obce 2022-2024

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022

Správa HK z NFK č. 1/2022

Stanovisko HK k záverečnému účtu Obce Hamuliakovo 2021

Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 3/2022 

Plán kontrolnej činnosti  na 2.polrok 2022

Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 4/2022 

Správa HK z NFK 2/2022

Správa o kontrolnej činnosti HK 2022

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok_2023 

Správa z NFK č. 1/2023 

Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 1/2023

§ 18 Hlavný kontrolór

(zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie

– kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov,
– kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
– kontrola vybavovania sťažností a petícií,
– kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  obce,
– kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
– kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
– kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi –  Napr. zákon  č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné   výpomoci, či nenávratné  finančné výpomoci podľa osobitného predpisu – Napr. zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku (1) sa nevzťahuje na  konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov.

Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)

(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb.,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon – § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.