Daň a poplatky zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo: Marcela Horváthová

Tel: 02/45988128
Mobil: 0918/787822
e-mail: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa – psa je potrebné prihlásiť po dovŕšení 6 mesiacov, poplatok: 15€/rok( od dovŕšenia 65 rokov majiteľa psa poplatok je 5€/rok). Pes dostane známku t.j. evidenčné číslo (feburár 2015 – nové VZN o psoch)
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za ubytovanie
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje
  • poplatok za komunálny odpad – príslušné tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade. Odvoz komunálneho odpadu sa realizuje v pondelok každý nepárny týždeňv roku (odvoz separovaný zber Kliknite sem)

Podrobné infromácie – viď nižšie vo VZN 2/2014

PrílohaVeľkosť
PDF icon VZN č. 2/2014 Dane a poplatky128.1 KB