Daň a poplatky zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo:

Marcela Horváthová

Tel: 02/45988128
e-mail: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa – psa je potrebné prihlásiť po dovŕšení 6 mesiacov, poplatok: 15€/rok( od dovŕšenia 65 rokov majiteľa psa poplatok je 5€/rok). Pes dostane známku t.j. evidenčné číslo (feburár 2015 – nové VZN o psoch)
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za ubytovanie
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk)

použite vzor 2015 –  1 a 2 stranu a prílohu príslušného oddielu týkajúceho sa predmetu dane

Poplatok za komunálny odpad zabezpečuje  zamestnankyňa obce Hamuliakovo:

Andrea Olajcová

Tel: 02/45988128
e-mail: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk

Prihlasovanie na vývoz odpadov :

Oznámenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti -tlačivo

Žiadosť i zníženie poplatku za komunálny odpad

  • odvoz komunálneho odpadu sa realizuje v pondelok každý nepárny týždeň v roku (odvoz separovaný zber Kliknite sem)

Podrobné informácie – viď nižšie vo VZN 8/2020