Daň a poplatky zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo:

Marcela Horváthová

Tel: 02/45988128
e-mail: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za ubytovanie
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk)

použite vzor 2015 –  1 a 2 stranu a prílohu príslušného oddielu týkajúceho sa predmetu dane

Žiadosť o príspevok na bývanie – vzor

Poplatok za komunálny odpad zabezpečuje  zamestnankyňa obce Hamuliakovo:

Andrea Olajcová

Tel: 02/45988128
e-mail: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk

Prihlasovanie na vývoz odpadov :

Oznámenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti -tlačivo

Žiadosť i zníženie poplatku za komunálny odpad – tlačivo

  • odvoz komunálneho odpadu sa realizuje v pondelok každý nepárny týždeň v roku (odvoz separovaný zber )

Podrobné informácie – viď nižšie vo VZN