DAŇ ZA PSA 

 

‼️ Daň za psa sa platí v obci, na území ktorej je pes chovaný (§ 28 zákona č. 582/2004 Z. z.).
Teda za psa, ktorý je CHOVANÝ V HAMULIAKOVE, sa DAŇ VYRUBUJE V HAMULIAKOVE, aj keď má vlastník trvalý pobyt v inej obci. 
‼️

 

PRIZNANIE K DANI ZA PSA je potrebné podať do 30 dní od zmeny a to AJ POČAS ROKA v prípadoch, že nadobudnete nového psa resp. pes uhynul alebo pes dovŕši VEK 6 MESIACOV .

Tlačivo na daň za psa je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:
https://www.mfsr.sk/…/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-ne…/…
strana 1 a 2 a príloha V. Oddiel.

 

 Základom dane je počet psov.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov .
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Zníženie dane za psa pre občanov nad 65 rokov:
– ak ste si doteraz zľavu neuplatňovali, je potrebné do 31.1.  požiadať o prvé zníženie dane za psa
– ak ste si zľavu v predchádzajúcom roku uplatňovali / bola priznaná, NETREBA ŽIADAŤ – bude Vám poskytnutá automaticky na základe vlastnej evidencie Obecného úradu.

VZN o podmienkach držania psov – VZN 2/2015

Pomoc pri chove mačiek a psov – kliknite sem

V septembri 2015 boli umiestnené kontajnery na psie exkrementy vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na nasledovných miestach :

1.)  Výjazd  na hrádzu  na Dunajskej  ulici

2.)  Výjazd  na hrádzu na Kaštieľskej  ulici

3.)  Výjazd  na hrádzu na Poľnej ulici

4.)   V parku na Nám. sv. Kríža, Hlavná ulica

5.)   Pri športovom areáli na Malogútorskej  ulici

6.)   V časti Dunajská riviéra pri  vstupe do tejto lokality pri prečerpávacej stanici

V článku 3  VZN č. 2/2015 je uvedené:

Obec spolu s potvrdením o úhrade poplatku za evidenčnú známku psa jeho majiteľovi odovzdá jednorázovo (bezplatne) vrecká na psie exkrementy v počte 30 kusov.

Ostatné sáčky sa budú predávať na OÚ a tam si ich občania môžu zakúpiť. Odporúča sa používať ekologicky rozložiteľné sáčky na psie exkrementy.

V katastrálnom území obce je vstup so psom zakázaný:

a)  do areálu cintorína,

b)  do objektu kostola,

c)  do oploteného areálu základnej školy,

d)  do oploteného areálu materskej školy,

e)  do objektu obecného úradu, pošty a kultúrneho domu,

f)  do oploteného športového areálu na ulici Malogútorská,

g)  do areálu detského ihriska na ulici Kaštieľska.