Oznámenie o strategickom dokumente

“Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná Hamuliakovo”
Na obecný úrad Hamuliakovo bolo dňa 18.08.2017 doručené oznámenie o strategickom dokumente obstarávateľa, Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo , ktorý predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie v  zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
„Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná v Hamuliakove“

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná v Hamuliakove “ je zverejnené na webovom  sídle ministerstva životného prostredia SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-horna-vrbina-ostrovna-v-hamuliakove

    Do dokumentácie oznámenia je možné nahliadnuť v termíne od 04.09.2017  do 17.09.2017 na Obecnom úrade v Hamuliakove, v čase úradných hodín.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020

Obec Hamuliakovo podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť, že do oznámenia o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ možno nahliadnuť v stránkových dňoch počas úradných hodín obecného úradu v kancelárii č. 14 do2. 8. 2017. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. do 3. 8. 2017.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 63 zákona je možné vykonať konzultácie na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 0961046685 alebo e-mailom na jana.malikova@minv.sk).