Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2023

Podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 29. februára príslušného kalendárneho roka.“

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola v obci Hamuliakovo za predchádzajúci kalendárny rok 2023 vo výške 64,97 %.

Špecifikácie jednotlivých druhov komunálnych odpadov v obci Hamuliakovo za rok 2023 a porovnanie s množstvami v roku 2022 je obsahom priloženého súboru.

Informácia o úrovni vytriedenia a zložkách komunálneho odpadu v Hamuliakove za rok 2023