Voľby do národnej rady SR 2023

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – slovenský jazyk 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – maďarský jazyk

Oznámenie o určení e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu – voľby do NRSR

Delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Hamuliakovo  – voľby do NR SR 30.09.2023

Obec Hamuliakovo v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Obec Hamuliakovo v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine zaisťovala pokrytie potrieb utečencov v nasledovných oblastiach:

• zaistenie a výdaj potravín – konzervy s mäsom, paštéty, strukoviny, instantné polievky, káva, čaj, cestoviny, trvanlivé omáčky v konzervách na cestoviny, čerstvé pečivo, zelenina, ovocie, trvanlivé mlieko

• zaistenie a výdaj školských potrieb pre deti – zošity, písacie potreby

• zaistenie a výdaj základných hygienických potrieb – toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, mydlá, šampóny a sprchovacie gély, zubné pasty, balené zubné kefky, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia

• zaistenie a výdaj oblečenia a hračiek • personálna pomoc pri zaistení ubytovania, vybavovaní náležitostí na úradoch, začlenenie detí do kolektívov materskej školy a základnej školy

Obec ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytuje pomoc 48 osobám s dočasným útočiskom (z toho 17 osôb sú do 18 rokov).

Podporená cieľová skupina sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.

DÔLEŽITÝ OZNAM

Spoločnosť Marius Pedersen upozorňuje občanov, že od septembra NEVYVEZIE ZBERNÉ NÁDOBY na zmiešaný komunálny odpad (ZKO), v ktorých sa kontrolou zistí prítomnosť BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU (BRO = zelený odpad a konáre) a STAVEBNÉHO ODPADU.

Ukladaním BRO do nádob na zmiešaný komunálny odpad je porušený § 13 platného zákona o odpadoch, ktorý zakazuje likvidáciu BRO skládkovaním. Tento odpad má pôvodca odpadu povinnosť likvidovať kompostovaním alebo prostredníctvom nádoby na bioodpad, resp. nadbytočnú trávu a konáre môže bezplatne uložiť na zbernom dvore.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou : Triedenie komunálneho odpadu

Znenie výzvy vyzva-na-predkladanie-ponuk_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Kúpna zmluva Kúpna zmluva_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vzor ponuka ponuka vzor_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vzor príloha č. 1 Príloha 1 – Cenová ponuka – položkovitý rozpočet_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vzor čestné vyhlásenie Čestné Vyhlásenia_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Pozvánka na OZ 23.05.2018

v Hamuliakove, dňa 16.05.2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 5/2018, ktoré sa uskutoční dňa

 

                                  23.05. 2018, v stredu, o 17.00 hod.

                                                    v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Interná smernica – poplatok za rozvoj
  5. Modernizácia VO
  6. Ernest Molnár – nájomná zmluva
  7. MŠ – krátka informácia
  8. Rôzne
  9. Záver

 

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Jozef Schnobl

starosta obce