DÔLEŽITÝ OZNAM

Spoločnosť Marius Pedersen upozorňuje občanov, že od septembra NEVYVEZIE ZBERNÉ NÁDOBY na zmiešaný komunálny odpad (ZKO), v ktorých sa kontrolou zistí prítomnosť BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU (BRO = zelený odpad a konáre) a STAVEBNÉHO ODPADU.

Ukladaním BRO do nádob na zmiešaný komunálny odpad je porušený § 13 platného zákona o odpadoch, ktorý zakazuje likvidáciu BRO skládkovaním. Tento odpad má pôvodca odpadu povinnosť likvidovať kompostovaním alebo prostredníctvom nádoby na bioodpad, resp. nadbytočnú trávu a konáre môže bezplatne uložiť na zbernom dvore.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou : Triedenie komunálneho odpadu

Znenie výzvy vyzva-na-predkladanie-ponuk_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Kúpna zmluva Kúpna zmluva_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vzor ponuka ponuka vzor_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vzor príloha č. 1 Príloha 1 – Cenová ponuka – položkovitý rozpočet_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Vzor čestné vyhlásenie Čestné Vyhlásenia_projekt Triedenie komunálneho odpadu Hamuliakovo

Pozvánka na OZ 23.05.2018

v Hamuliakove, dňa 16.05.2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 5/2018, ktoré sa uskutoční dňa

 

                                  23.05. 2018, v stredu, o 17.00 hod.

                                                    v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Interná smernica – poplatok za rozvoj
  5. Modernizácia VO
  6. Ernest Molnár – nájomná zmluva
  7. MŠ – krátka informácia
  8. Rôzne
  9. Záver

 

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Jozef Schnobl

starosta obce

 

Upozornenie – vypúšťanie žúmp

Upozornenie

Vypúšťaním žúmp do prírodného prostredia sa porušuje nielen zákon, ale aj aktívne poškodzuje životné prostredie. Za likvidáciu odpadovej vody zo žumpy zodpovedá jej producent a preto je povinný nakladať ako určuje zákon č. 364/2004 z.z o vodách. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd. Najväčšie riziko v splaškových vodách zo žumpy tvoria biologické a mikrobiologické zložky. Vo vysoko priepustných štrkoch / oblasť Hamuliakova/ podzemná voda môže prejsť dráhu až niekoľko stoviek metrov za 24 hodín. Znečistenie teda môžu uložiť pre fyzické osoby do výšky až 3 319,– EUR a pri opakovanom porušení až do výšky 6 638,- EUR

Ďalšou a veľmi závažnou skutočnosťou je ohrozenie zdravia obyvateľstva s kontaktom pôdy, kde je obsah žumpy vypúšťaný. Preto tu hrozia choroby, ako je vírusová hepatitída / žltačka/, rôzne kožné a črevné choroby. Každý užívateľ je povinný pri prípadnej kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť doklad o spôsobe likvidácie splaškovej vody – doklad o vývoze fekálnym vozidlom.

Tento list je upozornenie na závažnosť Vášho konania a ak sa nepoučíte obrátime sa na príslušné orgány, ktoré určite spravia nápravu a zabezpečia občanom zdravé bývanie.

S pozdravom

Jozef Schnobl

starosta obce